Raport bieżący nr 31/2009

Uchwały podjęte przez NWZ Funduszu w dniu 10 kwietnia 2009r.

 

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2009 r. od rozpatrywania następujących punktów planowanego porządku obrad:
– podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;
– podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii E;
– podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu;
– podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D i serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
Ponadto Zarząd Funduszu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 10 kwietnia 2009 r. :

UCHWAŁA numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia
„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu NFI Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń NFI Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Ryszarda Bartkowiaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
㤠1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., przyjmuje porządek obrad w dniu 10 kwietnia 2009 r. w brzmieniu:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2008 r.;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości kapitału docelowego;
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego statutu Funduszu;
8. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2009 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., stosownie do art. 404 §2 Kodeksu spółek handlowych postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.”

UCHWAŁA numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2009 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2008 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Uchylić § 1 ust. 8 uchwały nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2008 roku przez wykreślenie jego dotychczasowej treści w całości.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2009 roku
w sprawie: zmiany wysokości kapitału docelowego
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”), działając na podstawie art. 430 § 1, 444 § 1 i 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a) Statutu Funduszu, postanawia co następuje:
§ 1
Zmienia się wysokość kapitału docelowego z kwoty 963.036 zł (dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści sześć groszy) na kwotę 6.505.286 zł (słownie: sześć milionów pięćset pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych).
§ 2
W związku z postanowieniem § 1 niniejszej Uchwały zmienia się Statut Funduszu w ten sposób, że wykreśla się dotychczasowe brzmienie artykułu 9 ust. 4 Statutu Funduszu oraz nadaje się mu nową treść, w brzmieniu:
„9.4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 6.505.286 zł (słownie: sześć milionów pięćset pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję do 65.052.860 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).”.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia a staje się skuteczna prawnie z chwilą dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców.”

UCHWAŁA numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2009 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu

㤠1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego statutu Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu

Jarosław Michalik – Członek Zarządu

 

10 kwietnia 2009r.

Aktualności

Raport bieżący 3/2020

Podpisanie aneksu do term sheet dot. udzielenia Spółce finansowania Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”), informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., że w dniu dzisiejszym strony podpisanego w dniu 4 lutego br. dokumentu Term Sheet, tj. Regera Sarl z siedzibą w Luksemburgu oraz Emitent, zawarły aneks […]

Więcej →

Raport bieżący 2/2020

Podpisanie term sheet dot. udzielenia Spółce finansowania Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 4 lutego 2020 r. doszło do zawarcia ze spółką Regera Sarl z siedzibą w Luksemburgu („Inwestor„) dokumentu o charakterze term sheet („Term Sheet”), którego przedmiotem jest określenie zasad zawarcia Umowy Inwestycyjnej („litigation finance contract”) dotyczącej wsparcia […]

Więcej →