Raport bieżący 10/2023

Zawarcie umowy inwestycyjnej

Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna („Spółka”), informuje, że w dniu 7 grudnia 2023 roku zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą inwestycji Spółki w spółkę AP-Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000548754 („AP‑Tech”) („Umowa Inwestycyjna”). Inwestycja jest dokonywana w ramach koinwestycji m.in. ze spółką Aper Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytowo-akcyjną alternatywną spółka inwestycyjną z siedzibą w Warszawie („Aper Ventures”). AP-Tech prowadzi działalność w zakresie dostarczania oprogramowania i rozwiązań sprzętowych dla branży lotniczej oraz portów lotniczych.

W wykonaniu Umowy Inwestycyjnej Spółka w dniu 7 grudnia 2023 r.:

(a) objęła 621 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym AP-Tech w zamian za wkład pieniężny w łącznej wysokości 2.079.408,33 zł;

(b) zakupiła od dotychczasowego wspólnika AP-Tech 261 udziałów w kapitale zakładowym AP-Tech, w zamian za cenę w łącznej wysokości 187.920,00 zł.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej Aper Ventures zobowiązana jest m.in. do wniesienia środków pieniężnych tytułem wkładu do AP-Tech w terminie do 31 grudnia 2023 r. Jeżeli Aper Ventures w tym terminie nie dokona wpłaty, umowa nabycia udziałów, o których mowa w pkt b) powyżej, ulegnie rozwiązaniu, zaś AP-Tech będzie zobowiązana zwrócić Spółce wniesione wkłady.

Podstawa prawna raportu – art. 17 ust. 1 MAR.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

 

Aktualności

Raport bieżący 1/2024

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z brzmieniem z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), […]

Więcej →

Raport bieżący 10/2023

Zawarcie umowy inwestycyjnej Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna („Spółka”), informuje, że w dniu 7 grudnia 2023 roku zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą inwestycji Spółki w spółkę AP-Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000548754 („AP‑Tech”) („Umowa Inwestycyjna”). Inwestycja jest dokonywana w ramach koinwestycji m.in. ze spółką Aper […]

Więcej →