Raport bieżący nr 27/2013

Przedterminowy wykup obligacji serii K, wygaśnięcie zastawu rejestrowego na aktywach znaczącej wartości.

Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) oraz na podstawie oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.), niniejszym informuje, że w dniu 22 maja 2013 r. Emitent dokonał przedterminowego wykupu wszystkich, tj. 3.000 (trzy tysiące) sztuk obligacji na okaziciela oznaczonych jako seria K, o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 PLN (trzy miliony złotych) (Obligacje Serii K).

Obligacje Serii K zostały wykupione przez Emitenta przed terminem ich wykupu przez wypłatę wartości nominalnej Obligacji Serii K powiększonej o odsetki w wysokości 25,60 PLN od każdej Obligacji Serii K oraz o premię z tytułu realizacji Opcji CALL przez Emitenta w wysokości 1% procenta wartości nominalnej każdej Obligacji Serii K, tj. w kwocie 10,00 PLN. Uwzględniając powyższe, z tytułu dokonania przedterminowego wykupu Obligacji Serii K, Emitent zapłacił za każdą Obligację Serii K kwotę 1.035,60 PLN, to jest 3.106.800,00 PLN za wszystkie Obligacje Serii K. 
Z chwilą dokonania przedterminowego wykupu przez Emitenta, stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.), Obligacje Serii K uległy umorzeniu z mocy prawa. 

Z chwilą wykupu Obligacji Serii K, stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 2009 r., Nr 67, poz. 569, z późn. zm.), wygasł zabezpieczający je zastaw rejestrowy, ustanowiony przez Emitenta na rzecz GSW Advisory Sp. z o.o., działającej jako administrator zastawu, na 5.100.000 (pięć milionów sto) akcjach w kapitale zakładowym spółki pod firmą MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000045784), wpisanego do rejestru zastawów pod numerem pozycji rejestru: 2342485 (Zastaw Rejestrowy). Przedmiot zastawu stanowi aktywo o znacznej wartości z uwagi na stosunek wartości do kapitałów własnych Emitenta. O ustanowieniu Zastaw Rejestrowego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2013 z dnia 22 lutego 2013 r.

O emisji Obligacji Serii K Emitent poinformował w raporcie bieżącym 10/2013 r., natomiast o podjęciu uchwały o przedterminowym wykupie Obligacji Serii K Emitent poinformował w raporcie bieżącym 25/2013 z dnia 7 maja 2013 r.


Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

22 maja 2013 roku

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →