Raport bieżący nr 8/2015

Powołanie Wiceprezesa Zarządu

 

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259), informuje, że w dniu 7 lipca 2015r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki, ze skutkiem od dnia 7 lipca 2015 r. Pana Toma Ruhana powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Informacje, o których mowa w par. 28 pkt 4), pkt 5) i pkt 6) w/wym. Rozporządzenia, dotyczące nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu, Pana Toma Ruhana Spółka przekazuje poniżej:

Pan Tom Ruhan, lat 51, ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Warwick w Wielkiej Brytanii. W latach 2003 – 2014 pełnił funkcję Głównego Dyrektora ds. Prawnych i Akwizycji oraz członka zarządu w spółce Netia SA. Pan Tom Ruhan nadzorował od strony prawnej zakończenie procesu restrukturyzacji finansowej Netii, konwersję jej opłat koncesyjnych oraz akwizycje blisko 60 spółek (w tym RST El-Net SA, Pro Futuro SA, Tele2 Polska Sp. z o.o.), które zostały następnie połączone z innymi spółkami operacyjnymi grupy Netia. Pan Tom Ruhan nadzorował również politykę regulacyjną spółki oraz liczne sprawy sądowe w Grupie Netia, w szczególności był odpowiedzialny za prace nad sporami sądowymi z operatorami telekomunikacyjnymi, w tym z Grupą Orange Polska.

W latach 1991 – 2003 Pan Toma Ruhan pracował w kancelarii prawniczej Wardyńscy i Wspólnicy na różnych stanowiskach, doradzając w licznych procesach prywatyzacyjnych, między innymi Telekomunikacji Polskiej SA, jak również w restrukturyzacji finansowej Netii SA, pełniąc funkcję doradcy (Of Counsel).

Pan Tom Ruhan w latach 2009 – 2014 był członkiem zarządu (a w latach 2011 – 2014 prezesem zarządu) Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji (ECTA). Ponadto, pełni przez trzecią kadencję funkcję wiceprzewodniczącego SOT (Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych) w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) oraz funkcję członka zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE). Jest również członkiem rady Fundacji Dorastaj z Nami, której celem jest pomoc materialna i edukacja dzieci, których rodzice zginęli pełniąc służbę publiczną (dzieci poszkodowanych strażaków, żołnierzy, ratowników górskich, policjantów).

Pan Tom Ruhan nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Edyta Słomska – Prokurent

 

7 lipca 2015 roku

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →