Raport bieżący nr 44/2014

Zawarcie umów znaczących, nabycie oraz obciążenie aktywów znacznej wartości – przez podmiot zależny Emitenta

Zarząd spółki MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie a także § 5 ust.1 pkt. 1) i 3) oraz § 7 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje o zawarciu, w dniu 3 października 2014 r. przez podmiot zależny od Spółki – spółkę MAGNA INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Magna Inwestycje”) umowy sprzedaży, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, na mocy której Magna Inwestycje nabyła 2.792.571 akcji spółki Imagis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Imagis”) o wartości nominalnej 0,50 PLN, będących przedmiotem obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem ISIN PLIMAGS00013. Łączna wartość nominalna nabytych przez Magna Inwestycje akcji wynosi 1.396.285,50 PLN.

Akcje nabyte przez Magna Inwestycje stanowią 24,81% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w Imagis. Po ich nabyciu Magna Inwestycje, a pośrednio także Spółka, posiada 2.792.571 akcji Imagis.

Sprzedawcą akcji, działającym za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, była spółka prawa cypryjskiego CRX Holdings Limited z siedzibą w Larnace („Sprzedawca”). Nie istnieją powiązania kapitałowe ani osobowe pomiędzy Sprzedawcą, a Spółką lub Magna Inwestycje.

Cena za akcje została ustalona na łączną kwotę 15.359.140,50 PLN. Cena nabycia akcji stanowi kryterium uznania przedmiotowej umowy za umowę znaczącą oraz nabycie przedmiotowych akcji za nabycie aktywów znacznej wartości.

Nabycie akcji finansowane jest ze środków własnych Magna Inwestycje i ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. Cena sprzedaży płatna jest w ten sposób, że w terminie do 10 października 2014 r. uiszczona zostanie jej część w kwocie 7.867.028,40, a pozostała część w kwocie 7.492.112,10 PLN zostanie uiszczona w okresie do dnia 30 września 2015 r.

Celem realizacji ww. sprzedaży akcji Imagis i przewidzianego w niej warunku przeniesienia własności akcji Imagis, Magna Inwestycje w dniu 3 października 2014 r. zawarła umowę o ustanowienie zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego, na mocy której ustanowiła na rzecz spółki CG Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („CG Finanse”) zastaw rejestrowy, a do czasu jego wpisu do rejestru zastawów – zastaw zwykły – na 1.469.042 akcjach Imagis. Akcje obciążone zastawem, stanowią 13,05% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w Imagis. Zastawy te mają zabezpieczać zaspokojenie wierzytelności zastawnika wobec Sprzedawcy o zapłatę części ceny za akcje Imagis, w kwocie 7.492.112,10 PLN. Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia 8.000.000,00 PLN. Wartość ewidencyjna akcji będących przedmiotem zastawu wynosi 8.079 731,00 PLN. Wartość zabezpieczanej wierzytelności oraz najwyższej sumy zabezpieczenia stanowi kryterium uznania przedmiotowego zastawu jako zastawu na aktywach znacznej wartości. Nie istnieją powiązania kapitałowe ani osobowe pomiędzy zastawnikiem (CG Finanse), a Spółką lub Magna Inwestycje.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

4 października 2014 roku

Aktualności

Raport bieżący 3/2020

Podpisanie aneksu do term sheet dot. udzielenia Spółce finansowania Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”), informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., że w dniu dzisiejszym strony podpisanego w dniu 4 lutego br. dokumentu Term Sheet, tj. Regera Sarl z siedzibą w Luksemburgu oraz Emitent, zawarły aneks […]

Więcej →

Raport bieżący 2/2020

Podpisanie term sheet dot. udzielenia Spółce finansowania Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 4 lutego 2020 r. doszło do zawarcia ze spółką Regera Sarl z siedzibą w Luksemburgu („Inwestor„) dokumentu o charakterze term sheet („Term Sheet”), którego przedmiotem jest określenie zasad zawarcia Umowy Inwestycyjnej („litigation finance contract”) dotyczącej wsparcia […]

Więcej →