Raport bieżący nr 43/2014

Rejestracja zmian statutu Magna Polonia SA

Zarząd Magna Polonia S.A. („Magna Polonia”, „Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 24 września 2014 r. w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian art. 34 Statutu Magna Polonia, dokonanych na mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 sierpnia 2014 r. („NWZ”), które to postanowienia otrzymały następujące brzmienie:

„ART. 34.
34.1. Rok obrotowy i podatkowy Spółki, stanowi okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego i kończący się w dniu 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
34.2. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego Spółki, dokonaną stosownie do Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmiany statutu Spółki, ostatni rok obrotowy i podatkowy Spółki ustalony według zasad obowiązujących przed przyjęciem ww. uchwały, kończy się w dniu 30 września 2014 r., a kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 października 2014 r. zakończy się z dniem 31 grudnia 2015 r. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie z § 1 ust. 1 ww. Uchwały nr 6, rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2016 r. i zakończy się w dniu 31 grudnia 2016 r.”

Tekst jednolity Statutu Magna Polonia, uwzględniający zmiany przyjęte w uchwale nr 6 NWZ, został opublikowany w raporcie bieżącym Spółki nr 39/2014 z dnia 10 września br. oraz dostępny jest na stronie internetowej spółki pod adresem: www.magnapolonia.com.pl.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

24 września 2014 roku

Aktualności

Raport bieżący 4/2019

Treść sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok   Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 30.05.2019r., przekazuje w załączeniu treść przyjętego przez Radę Nadzorczą w dniu dzisiejszym sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok, które ma być przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 […]

Więcej →

Raport bieżący 3/2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 96. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o […]

Więcej →