Raport bieżący nr 37/2014

Uchwały podjęte przez NWZ Magna Polonia S.A. w dniu 25 sierpnia 2014 roku

Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) w dniu 25 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 sierpnia 2014 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:   

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Ryszarda Bartkowiaka.      

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.435.939 akcji, stanowiących 24,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3.435.939, z czego 3.435.939 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.         

UCHWAŁA numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 sierpnia 2014 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

W związku z niewielką liczbą akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.435.939 akcji, stanowiących 24,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3.435.939, z czego 3.435.939 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.         

UCHWAŁA numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 sierpnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółka”) postanawia co następuje:  

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 25 sierpnia 2014 roku porządek obrad w brzmieniu następującym:            

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,     

2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,

4. wybór Komisji Skrutacyjnej, 

5. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

6. podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu, 

7. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,          

8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmiany Statutu Spółki,     

9. wolne wnioski,         

10. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.           

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.435.939 akcji, stanowiących 24,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3.435.939, z czego 3.435.939 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.         

UCHWAŁA numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjnaz siedzibą w Warszawie

z dnia 25 sierpnia 2014 roku

w sprawie zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy pożyczki z członkiem Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 15 § 1 w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:            

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie Umowy pożyczki („Umowa”) pomiędzy Spółką, występującą jako Pożyczkodawca, a członkiem Zarządu MAGNA POLONIA S.A. w osobie Mirosława Janisiewicza, występującym jako Pożyczkobiorca, dotyczącej udzielania pożyczki na kwotę 6.400.000,00 (sześć milionów czterysta tysięcy) złotych z terminem zwrotu kapitału nie później niż do dnia 15 września 2014 r. wraz z odsetkami w wysokości 9% w skali roku, liczonymi od daty podpisania Umowy do dnia zwrotu pożyczki, z możliwością wcześniejszego zwrotu kapitału wraz z odsetkami, przy zabezpieczeniu wykonania Umowy hipoteką na nieruchomości. 

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym stosownie do art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wynikająca z jej treści zgoda na zawarcie Umowy, stanowi potwierdzenie mające moc wsteczną od chwili jej zawarcia.   

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.435.939 akcji, stanowiących 24,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3.435.939, z czego 3.435.939 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.         

UCHWAŁA numer 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjnaz siedzibą w Warszawie

z dnia 25 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółka”), postanawia, co następuje: ——————————

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Cezarego Gregorczuka do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.     

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.435.939 akcji, stanowiących 24,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3.435.939, z czego 3.435.939 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.         

UCHWAŁA numer 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:    

§ 1

Zmienia się rok obrotowy i podatkowy Spółki w ten sposób, że rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowić będzie okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego i kończący się w dniu 31 grudnia danego roku kalendarzowego. ——————————————————–

W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego, o której mowa w ust. 1 powyżej, rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 października 2014 r., zakończy się z dniem 31 grudnia 2015 r. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie z ust. 1, rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2016 r. i zakończy się w dniu 31 grudnia 2016 r.      

§ 2

W związku z § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się Artykuł 34 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się nowe następujące brzmienie:        

„Artykuł 34       

34.1. Rok obrotowy i podatkowy Spółki, stanowi okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego i kończący się w dniu 31 grudnia danego roku kalendarzowego.         

34.2. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego Spółki, dokonaną stosownie do Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmiany statutu Spółki, ostatni rok obrotowy i podatkowy Spółki ustalony według zasad obowiązujących przed przyjęciem ww. uchwały, kończy się w dniu 30 września 2014 r., a kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 października 2014 r. zakończy się z dniem 31 grudnia 2015 r. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie z § 1 ust. 1 ww. Uchwały nr 6, rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2016 r. i zakończy się w dniu 31 grudnia 2016 r.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu dokonane na podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy.                

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.435.939 akcji, stanowiących 24,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3.435.939, z czego 3.435.939 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.         

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

25 sierpnia 2014 roku

Aktualności

Raport bieżący 16/2020

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 18 listopada 2020 r. powiadomienia złożonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcji na akcjach Spółki. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zawiadomienie M. Janisiewicz_2020_11_18 Mirosław Janisiewicz – […]

Więcej →

Raport bieżący 15/2020

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 5 października 2020 r. Zarząd spółki Magna Polonia S.A. (dalej „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 05.10.2020 r. o podpisaniu przez spółkę zależną Emapa S.A. umowy handlowej z Apple Distribution International Limited na dostarczanie usług Emapa S.A. („Umowa”) informuje, że: 1. Umowa spółki zależnej […]

Więcej →