Raport bieżący nr 22/2014

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Magna Polonia S.A.

 

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 16 kwietnia 2014 r. otrzymał od akcjonariusza Mirosława Janisiewicza zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki o treści:

 

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz art. 69 ust. 4 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 i art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), dalej „Ustawa o Ofercie”, niniejszym zawiadamiam:

 

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

a) W dniu w dniu 11 kwietnia 2014r. przeniosłem nieodpłatnie 239.775 sztuk akcji spółki Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa „Spółka” na rzecz akcjonariuszy Spółki w celu pokrycia niedoborów scaleniowych w procesie scalenia akcji Spółki. Transakcja zrealizowana została stosownie do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2014 roku.

b) W dniu 11 kwietnia 2014r. zgodnie z uchwałą nr 354/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nastąpiło scalenie akcji Spółki.

 

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zdarzeniem, wskazanym w pkt 1 a) i b), przysługiwało mi 37 826 571 sztuki akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowiące 27,1704 % kapitału zakładowego Spółki oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Aktualnie po zdarzeniach o których mowa w pkt. 1 oraz po przeprowadzonych przeze mnie poprzedzających transakcjach przysługuje mi 3 953 872 sztuki akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 28,4002% kapitału zakładowego, z którymi wiąże się taka sama liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąca taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie Rasting Limited, z którym łączy mnie ustne porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przysługuje 3 192 845 sztuki akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 22,9339% kapitału zakładowego, z którymi wiąże się taka sama liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąca taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łącznie zatem w wyniku zdarzenia, opisanego w pkt 1, mnie i Rasting Limited, przysługuje aktualnie 7 146 717 sztuk akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 51,3341% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

4. Informacje dotyczące dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału:

W okresie 12 miesięcy planuję zwiększyć liczbę posiadanych akcji, jednak nie więcej niż łącznie dających z Rasting Limited, 66% kapitału zakładowego Spółki.

 

5. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki: brak;

 

6. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie: brak.”

 

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

 

16 kwietnia 2014 roku

 

Aktualności

Raport bieżący 2/2019

Utworzenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów w jednostce stowarzyszonej Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 marca 2019 r. podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości udziałów w jednostce stowarzyszonej Emitenta – spółce Agroimmoinvest Sp. z o.o. – w kwocie 3 884 tys. zł. Podstawą utworzenia […]

Więcej →

Raport bieżący 1/2019

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z brzmieniem z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), […]

Więcej →