Raport bieżący nr 20/2016

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 28 kwietnia 2016 roku

 

Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 5)  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 32 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 3 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”, niniejszym postanawia co następuje:    
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Katarzynę Miłek.    
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:    
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 28 kwietnia 2016 roku porządek obrad w brzmieniu następującym:    
1.    Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.    
2.    Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.    
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.    
4.    Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.    
5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.     
6.    Przedstawienie i rozpatrzenie:    
a)    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym  się w dniu 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku;    
b)    sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku;    
c)    wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku;    
d)    sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku;    
7.    Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.    
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.    
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.     
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku.     
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku.     
12.    Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.     
13.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, pełniącym obowiązki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.     
14.    Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej.     
15.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, pełniącym obowiązki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.     
16.    Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.     
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Spółki.     
18.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu.     
19.    Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.     
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.    

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 16 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”, niniejszym postanawia co następuje:    
§1.
W związku z niewielką liczbą akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.    
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.     

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku”.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:    
1.    bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 53.349.436,38 zł (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych i trzydzieści osiem groszy);     
2.    rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 14.344.750,20 zł (czternaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy);     
3.    zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki wykazujące zmniejszenie kapitałów o kwotę 14.935.481,53 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć  tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt trzy grosze);     
4.    rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 462.656,48 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści osiem groszy);
5.    informację dodatkową.     
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., niniejszym postanawia co następuje:    
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:    
1.    skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.680.560,63  zł (pięćdziesiąt sześć miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt trzy grosze);     
2.    skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie  19.796.391,80 zł (dziewiętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt grosze);     
3.    skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.386.677,44 zł (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści cztery grosze);     
4.    skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.056.756,13 zł (jeden milion pięćdziesiąt sześć tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i trzynaście groszy);     
5.    informację dodatkową.     
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.    

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku w kwocie 14.344.750,20 złotych (czternaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy) pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 456.665 akcji, stanowiących 3,28 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 456.665, z czego 456.665 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. Akcjonariusz Mirosław Janisiewicz nie brał udziału w głosowaniu stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomowi Ruhan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomowi Ruhan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 07 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.     
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Członków Rady Nadzorczej: Pana Bogusława Piwowara oraz Pana Przemysława Wiplera, dokooptowanych do składu Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 20 listopada 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Gregorczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Cezaremu Gregorczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.     
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.190.439 akcji, stanowiących 30,10 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.190.439, z czego 4.190.439  głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. Akcjonariusz Cezary Gregorczuk nie brał udziału w głosowaniu stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 20 listopada 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 20 listopada 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Barszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Barszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 21 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 21 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Mirosława Skryckiego na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Przemysława Wiplera na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję..    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Bogusława Piwowara na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Cezarego Gregorczuka na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.190.439 akcji, stanowiących 30,10 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.190.439, z czego 4.190.439 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. Akcjonariusz Cezary Gregorczuk nie brał udziału w głosowaniu stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu spółek handlowych

UCHWAŁA numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:    
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Mariana Szołucha na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
1.    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości lokalowej będącej własnością Spółki, położonej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej nr 4 (cztery) lok. 96 (dziewięćdziesiąt sześć) oraz dwóch miejsc postojowych w garażu, usytuowanych w kondygnacji podziemnej budynku przy ul. Grzybowskiej nr 4 (Cztery) w Warszawie, będących własnością Spółki.    
2.    Zbycie wyżej wymienionej nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż 2.350.000,00 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki, o której mowa w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 sierpnia 2014 roku, zawartej między Spółką, a Prezesem Zarządu Spółki – Panem Mirosławem Janisiewiczem, na podstawie którego to aneksu termin zwrotu pożyczki zostanie ustalony na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz wysokość oprocentowania pożyczki zostanie ustalona na stawkę WIBOR 6M (podlegający aktualizacji co miesiąc na ostatni dzień roboczy miesiąca) + 4,00% (cztery procent) w skali roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Tom Ruhan – Wiceprezes Zarządu

 

28 kwietnia 2016 r.

Aktualności

Raport bieżący 1/2024

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z brzmieniem z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), […]

Więcej →

Raport bieżący 10/2023

Zawarcie umowy inwestycyjnej Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna („Spółka”), informuje, że w dniu 7 grudnia 2023 roku zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą inwestycji Spółki w spółkę AP-Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000548754 („AP‑Tech”) („Umowa Inwestycyjna”). Inwestycja jest dokonywana w ramach koinwestycji m.in. ze spółką Aper […]

Więcej →