Raport bieżący nr 15/2015

Zawarcie umowy przez spółkę zależną

 

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie, niniejszym informuje, że w dniu 9 grudnia 2015 r. Magna Polonia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („MP”), spółka zależna od Spółki, zawarła ze spółką Imagis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Imagis”) Umowę w sprawie spłaty zadłużenia, której przedmiotem jest uregulowanie zasad spłaty przez Imagis zadłużenia finansowego wynikającego z niżej wskazanych wierzytelności bankowych nabytych przez MP od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz od Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, które to wierzytelności zabezpieczone są m.in. hipotekami ustanowionymi na należących do Imagis nieruchomościach położonych w Cząstkowie Polskim. Emitent wskazuje, że umowy dotyczące nabycia ww. wierzytelności nie spełniają kryteriów umów znaczących, a nabyte wierzytelności – kryteriów znaczących aktywów.

Stosownie do postanowień Umowy w sprawie spłaty zadłużenia, MP zobowiązała się, że w terminie 12 miesięcy od dnia ustanowienia przez Imagis zabezpieczeń opisanych poniżej nie będzie podejmowała jakichkolwiek działań zmierzających do dochodzenia lub zaspokojenia z majątku Imagis następujących wierzytelności:

  1. 1. nabytych od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z tytułu umowy o kredyt obrotowy zawartej pomiędzy Imagis a Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz umowy o kredyt inwestycyjny zawartej pomiędzy Imagis a Bankiem Zachodnim WBK S.A.,
  2. 2. nabytych od Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu poręczenia udzielonego przez Imagis za zobowiązania GPS Konsorcjum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wynikające z umowy o kredyt obrotowy zawartej pomiędzy GPS Konsorcjum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie a Bankiem Zachodnim WBK S.A.,
  3. 3. nabytych od Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu umowy o kredyt nieodnawialny, który to dług został przejęty uprzednio przez Imagis oraz GPS Konsorcjum Sp. z o.o.

na łączną kwotę 17.073.439,07 PLN (siedemnaście milionów siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści dziewięć złotych i siedem groszy), nabytych za łączną cenę 4.700.000,00 PLN (cztery miliony siedemset tysięcy złotych), przy czym nabycie tych wierzytelności przez MP nastąpi z momentem ujawnienia MP jako wierzyciela hipotecznego w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, na których ustanowiono hipoteki zabezpieczające wierzytelności, na podstawie wniosków złożonych w dniu dzisiejszym (wpisy te skuteczne będą z mocą wsteczną od dnia złożenia wniosków).

12-miesięczny okres zobowiązania może ulec skróceniu w przypadkach wskazanych w Umowie w sprawie spłaty zadłużenia, w tym w szczególności w przypadku gdy ujawni się istotna okoliczność mająca lub mogąca mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Imagis, w szczególności na jego zdolność wykonywania zobowiązań pieniężnych.

W związku z powyższym, na rzecz MP ustanawiane są przez Imagis dodatkowe zabezpieczenia spłaty wierzytelności, to jest:

  1. 1. zastaw cywilny oraz zastaw rejestrowy na wszystkich akcjach posiadanych przez Imagis w kapitale zakładowym spółki pod firmą: Emapa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
  2. 2. weksel in blanco z deklaracją wekslową ustalającą warunki wypełnienia weksla.

W okresie trwania zobowiązania, od wierzytelności wskazanych powyżej naliczane będą odsetki w wysokości WIBOR 1Y (z dnia zawarcia umowy) + 3,00% w skali roku.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Tom Ruhan – Wiceprezes Zarządu

 

9 grudnia 2015 roku

Aktualności

Raport bieżący 2/2021

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r., informuje, że nastąpiła zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok. Przedmiotowe raporty zostaną opublikowane w […]

Więcej →

Raport bieżący 1/2021

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z brzmieniem z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), […]

Więcej →