Raport bieżący nr 13/2016

Powołanie członków Zarządu na nową kadencję

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), Zarząd Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki na kolejną, jedenastą kadencję:

  1. Pana Mirosława Janisiewicza powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki;
  2. Pana Toma Ruhana powierzając mu funkcję Wicperezesa Zarządu Spółki.

Wskazane wyżej osoby zostały powołane ze skutkiem od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Pan Mirosław Janisiewicz i Pan Tom Ruhan pełnią funkcje w Zarządzie Spółki bieżącej kadencji.
Informacje, o których mowa w § 28 pkt. 4), pkt. 5) i pkt. 6) Rozporządzenia, dotyczące Pana Mirosława Janisiewicza oraz Pana Toma Ruhana, Zarząd Spółki przekazuje poniżej:

 

Mirosław Janisiewicz

Pan Mirosław Janisiewicz, urodzony w 1977 r., w latach 1996 – 1999 studiował Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej.

Z rynkiem telekomunikacyjnym związany od 20 lat. W trakcie pierwszego etapu kariery zawodowej pracował w spółkach telekomunikacyjnych w Polsce, takich jak: PTK Centertel operator Sieci Orange (1996-1998), Tel-Energo (1998-2000), a następnie Netia S.A. (2000-2004). W 2005 roku zrezygnował z pracy w korporacjach na rzecz prowadzenia indywidualnej działalności inwestycyjnej na rynku telekomunikacyjnym. Zaangażował się kapitałowo w spółkę Premium Internet S.A., gdzie przeprowadził restrukturyzację spółki pełniąc w niej funkcję Członka Rady Nadzorczej, a następnie Członka Zarządu w latach 2005 – 2006. W styczniu 2009 roku w wyniku objęcia przez Rasting Limited nowej emisji akcji zainwestował w NFI Magna Polonia S.A., w której do lipca 2010 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W latach 2008-2013 pełnił funkcje zarządcze w spółkach Mediatel S.A. i Elterix S.A. Od marca 2013 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Magna Polonia SA. Pan Mirosław Janisiewicz jest również Prezesem Zarządu spółki zależnej Corponet Sp. z o.o. oraz członkiem Rady Nadzorczej w spółce stowarzyszonej Imagis SA.

Pan Mirosław Janisiewicz jest akcjonariuszem Spółki, posiadającym akcje Spółki reprezentujące 30,40% kapitału zakładowego Magna Polonia SA.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Mirosław Janisiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, jak również nie prowadzi innej, konkurencyjnej działalności wobec Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej Magna Polonia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

 

Tom Ruhan

Pan Tom Ruhan, lat 52, ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Warwick w Wielkiej Brytanii. W latach 2003 – 2014 pełnił funkcję Głównego Dyrektora ds. Prawnych i Akwizycji oraz członka zarządu w spółce Natia SA. Pan Tom Ruhan nadzorował od strony prawnej zakończenie procesu restrukturyzacji finansowej Netii, konwersję jej opłat koncesyjnych oraz akwizycje blisko 60 spółek (w tym RST El-Net SA, Pro Futuro SA, Tele2 Polska Sp. z o.o.), które zostały następnie połączone z innymi spółkami operacyjnymi grupy Netia. Pan Tom Ruhan nadzorował również politykę regulacyjną spółki oraz liczne sprawy sądowe w Grupie Netia, w szczególności był odpowiedzialny za prace nad sporami sądowymi z operatorami telekomunikacyjnymi, w tym z Grupą Orange Polska.

W latach 1991 – 2003 Pan Toma Ruhan pracował w kancelarii prawniczej Wardyńscy i Wspólnicy na różnych stanowiskach, doradzając w licznych procesach prywatyzacyjnych, między innymi Telekomunikacji Polskiej SA, jak również w restrukturyzacji finansowej Netii SA, pełniąc funkcję doradcy (Of Counsel).

Pan Tom Ruhan w latach 2009 – 2014 był członkiem zarządu (a w latach 2011 – 2014 prezesem zarządu) Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji (ECTA). Ponadto, pełnił przez trzy kadencje funkcję wiceprzewodniczącego SOT (Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych) w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). Obecnie jest członkiem Rady KIGEiT oraz pełni funkcję członka zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE). Jest również członkiem rady Fundacji Dorastaj z Nami, której celem jest pomoc materialna i edukacja dzieci, których rodzice zginęli pełniąc służbę publiczną (dzieci poszkodowanych strażaków, żołnierzy, ratowników górskich, policjantów).

Pan Tom Ruhan nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Tom Ruhan – Wiceprezes Zarządu
15 kwietnia 2016 r.

 

Aktualności

Raport bieżący 1/2024

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z brzmieniem z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), […]

Więcej →

Raport bieżący 10/2023

Zawarcie umowy inwestycyjnej Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna („Spółka”), informuje, że w dniu 7 grudnia 2023 roku zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą inwestycji Spółki w spółkę AP-Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000548754 („AP‑Tech”) („Umowa Inwestycyjna”). Inwestycja jest dokonywana w ramach koinwestycji m.in. ze spółką Aper […]

Więcej →