Raport bieżący nr 10/2015

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 

Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 18 sierpnia 2015 r. zawiadomień Rasting Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Rasting”) oraz RG Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („RGV”) o zmianie stanu posiadania akcji oraz głosów w Spółce.

Stosownie do zawiadomienia Rasting:
Rasting zawiadomił, że zbył 3.192.845 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji Spółki, stanowiących 22,93% ogólnej liczby głosów w Spółce i w konsekwencji posiadany przez Rasting bezpośrednio udział w kapitale zakładowym Spółki zmniejszył się o ponad 2% ogólnej liczby głosów i spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zmiana nastąpiła w wyniku wniesienia, w dniu 14 sierpnia 2015 r., 3.192.845 akcji Spółki tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie nowoutworzonych udziałów w spółce pod firmą RG VENTURES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Zależna”), będącej spółką w 100% zależną od Rasting. Transakcja ta została rozliczona przez KDPW S.A. w dniu 17 sierpnia 2015 r.

Przed zmianą udziału Rasting posiadał bezpośrednio 3.192.845 akcji Spółki, stanowiących 22,93% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.192.845 głosów, stanowiących 22,93% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu transakcji opisanej w zawiadomieniu, Rasting nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki.
Natomiast pośrednio, poprzez Spółkę Zależną, Rasting posiada 3.192.845 akcji Spółki, stanowiących 22,93% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.192.845 głosów, stanowiących 22,93% ogólnej liczby głosów.

Ponadto Rasting poinformował, że ani Rasting, ani też Spółka Zależna nie są stroną umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c Ustawy).

Stosownie do zawiadomienia RGV:
RGV zawiadomił, że RGV nabył 3.192.845 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji Spółki, stanowiących 22,93% ogólnej liczby głosów w Spółce i w konsekwencji przekroczył poziom 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zmiana nastąpiła w wyniku wniesienia, w dniu 14 sierpnia 2015 r., 3.192.845 akcji Spółki tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym RGV, utworzonych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RGV z dnia 14 sierpnia 2015 r., przez spółkę Rasting Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, pod adresem 1, Avlonos Street Maria House P.C. 1075, Nikozja, Cypr – spółkę, która na dzień składania zawiadomienia posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym RGV. Transakcja ta została rozliczona przez KDPW S.A. w dniu 17 sierpnia 2015 r.

Przed zmianą udziału RGV nie posiadał żadnych akcji Spółki.

Po rozliczeniu transakcji opisanej w zawiadomieniu, RGV posiada 3.192.845 akcji Spółki, stanowiących 22,93% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.192.845 głosów, stanowiących 22,93% ogólnej liczby głosów
Pośrednio RGV nie posiada żadnych akcji Spółki.

Jednocześnie na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 4) Ustawy, RGV poinformował, że nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia swojego udziału w Spółce w zależności od zmiany wartości akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ponadto RGV poinformował, że RGV nie jest stroną umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c Ustawy).

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Tom Ruhan – Wiceprezes Zarządu

 

18 sierpnia 2015 roku

Aktualności

Raport bieżący 2/2019

Utworzenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów w jednostce stowarzyszonej Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 marca 2019 r. podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości udziałów w jednostce stowarzyszonej Emitenta – spółce Agroimmoinvest Sp. z o.o. – w kwocie 3 884 tys. zł. Podstawą utworzenia […]

Więcej →

Raport bieżący 1/2019

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z brzmieniem z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), […]

Więcej →