Raport bieżący 7/2023

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 roku otrzymał od Marka Kuczka oraz Krzysztofa Gawła zawiadomienie o zmianach stanu posiadania akcji Spółki, będących następstwem transakcji dokonywanych w latach 2017-2020. Jako podstawę prawną zawiadomienia wskazano art. 69 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.

2023-06-29_Gaweł i Kuczek_zawiadomienie z ustawy o ofercie_KNF_Magna Polonia (1)

Podstawa prawna raportu – art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Mirosław Janisiewicz – prezes zarządu Magna Polonia S.A.

Aktualności

Raport bieżący 1/2024

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z brzmieniem z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), […]

Więcej →

Raport bieżący 10/2023

Zawarcie umowy inwestycyjnej Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna („Spółka”), informuje, że w dniu 7 grudnia 2023 roku zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą inwestycji Spółki w spółkę AP-Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000548754 („AP‑Tech”) („Umowa Inwestycyjna”). Inwestycja jest dokonywana w ramach koinwestycji m.in. ze spółką Aper […]

Więcej →