Raport bieżący 4/2023

Prawomocne umorzenie postępowania z pozwu Magna Polonia S.A. przeciwko Emitel S.A.

Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r., informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła od kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy informację o wydaniu w dniu 20 czerwca 2023 r. przez Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowienia o uchyleniu wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2 lipca 2021 r. oraz o umorzeniu postępowania toczącego się przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie pod sygn. akt VII AGa 609/22. Postępowanie dotyczyło sporu sądowego z powództwa Spółki przeciwko Emitel S.A. o zapłatę. O wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie oraz o wniesionych przez Spółkę i Emitel S.A. apelacjach Spółka informowała w raportach bieżących: nr 9/2021 z 8 lipca 2021 r., nr 12/2021 z 28 grudnia 2021 r. oraz nr 10/2022 z 29 czerwca 2022 r.

Umorzenie postępowania przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie nastąpiło na skutek cofnięcia przez Spółkę pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia. Stanowiło to realizację ugody zawartej w dniu 16 czerwca 2023 r. m.in. z Emitel S.A., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.

Powyższe postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie jest prawomocne. Zgodnie z postanowieniami ugody, o której mowa powyżej, wydanie przez Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania uprawnia Spółkę do otrzymania z depozytu notarialnego należnej jej kwoty przewidzianej ugodą.

Podstawa prawna raportu – art. 17 ust. 1 MAR.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Aktualności

Raport bieżący 1/2024

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z brzmieniem z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), […]

Więcej →

Raport bieżący 10/2023

Zawarcie umowy inwestycyjnej Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna („Spółka”), informuje, że w dniu 7 grudnia 2023 roku zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą inwestycji Spółki w spółkę AP-Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000548754 („AP‑Tech”) („Umowa Inwestycyjna”). Inwestycja jest dokonywana w ramach koinwestycji m.in. ze spółką Aper […]

Więcej →