Raport bieżący 17/2020

Podpisanie umów przez spółki zależne Emitenta

Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 r. spółka zależna Emitenta Magna Inwestycje sp. z o.o. sp.k. (dawniej Magna Polonia Sp. z o.o.) („Magna Inwestycje”, „Wierzyciel”) podpisała ze spółką Optigis SA z siedzibą w Warszawie (dawniej „Imagis SA”) („Optigis”, Dłużnik”) umowę restrukturyzacyjną oraz w jej wykonaniu umowę datio in solutum.

W związku z realizacją przez Optigis postanowień układu restrukturyzacyjnego (o udziale spółki Magna Inwestycje w Układzie Emitent informował raportem bieżącym nr 18/2017 z dnia 29 marca 2017 r. oraz raportem bieżącym nr 42/2017 z dnia 27 października 2017 r.) („Układ”) i spłatą wszystkich wierzycieli, poza Magna Inwestycje (o czym Optigis informował w raporcie bieżącym nr 9/2020 ESPI), Optigis i Magna Inwestycje zamierzają doprowadzić do zamknięcia Układu, przy uprzednim określeniu zasad spłaty wierzytelności należnych Magna Inwestycje z tytułu Układu („Wierzytelności MI” – należne w trzech równych ratach w wysokości 1.952.354,80 zł wymagalnych w terminach 19.05.2021, 19.05.2022 i 19.05.2023) i zapewnieniu ze strony Optigis że będzie systematycznie realizować wobec Magna Inwestycje spłatę zobowiązań nie objętych Układem, zgodnie z postanowieniami Umowy restrukturyzacyjnej z dnia 08.08.2018 r.

Podpisana w dniu dzisiejszym umowa restrukturyzacyjna przewiduje między innymi:

  1. Spłatę pierwszej raty zobowiązań układowych w terminie do 8 stycznia 2021 r.
  2. Postanowienie, iż Wierzyciel zobowiązuje się, że w przypadku braku możliwości zapłaty przez Dłużnika całości lub części drugiej i trzeciej raty w terminie wynikającym z postanowień Układu niespłacona kwota wierzytelności zostanie rozłożona na 12 rat płatnych co miesiąc na ostatni dzień miesiąca. Od kwot niespłaconych w terminie naliczane będą odsetki w wysokości WIBOR 1Y (z dnia wymagalności Raty) + 3,00% (trzy procent) w skali roku.
  3. Określenie zasad wcześniejszej spłaty Wierzytelności MI w przypadku posiadania nadwyżek finansowych przez Optigis.
  4. Zapis o niepodejmowaniu przez Magna Inwestycje działań zmierzających do dochodzenia lub zaspokojenia Wierzytelności MI z majątku Optigis, z zastrzeżeniem ściśle określonych sytuacji wskazanych w umowie, kiedy to Wierzytelności MI staną się natychmiast wymagalne.
  5. Postanowienie o złożeniu przez Optigis wniosku do Sądu o przedterminowe zamknięcie Układu oraz poparciu tego wniosku przez Magna Inwestycje.

Wraz z umową restrukturyzacyjną Optigis i Magna Inwestycje zawarły umowę datio in solutum, na mocy której Optigis przeniosła na Magna Inwestycje, na poczet pierwszej raty Wierzytelności MI, zabezpieczoną rzeczowo i podlegającą egzekucji wierzytelność Optigis wobec CG Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („CGF”), wynikającą z umowy pożyczki pieniężnej o nominalnej wartości 3 000 000 zł zawartej pomiędzy Optigis i CGF w dniu 5 czerwca 2014 r. Wartość wierzytelności wobec CGF przeniesionej na rzecz Magna Inwestycje została ustalona na kwotę 1.005.325,92 zł.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji niniejszej informacji, ponieważ ma ona istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz może mieć istotny wpływ na wcześniejsze zamknięcie Układu i perspektywy rozwoju spółki Optigis.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Aktualności

Raport bieżący 3/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 96. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o […]

Więcej →

Raport bieżący 2/2024

Powołanie Zarządu na nową kadencję Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie […]

Więcej →