Raport bieżący 14/2019

Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów w Magna Polonia SA

Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 16 grudnia 2019 r. zawiadomienia od RG Ventures Sp. z o.o. o zejściu poniżej progu 20% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Poniżej treść zawiadomienia od RG Ventures Sp. z o.o.:

„Działając w imieniu spółki pod firmą RG VENTURES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Branickiego 15, 02-972 Warszawa (dalej „Zawiadamiający”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust 2 pkt 1) ppkt a) oraz art. 69 ust. 4 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 i art. 87 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz 1382, z późn. zm. – dalej „Ustawa”), zawiadamiam, że w dniu 11 grudnia 2019 r. Zawiadamiający zbył w transakcjach poza rynkiem regulowanym łącznie 515.000 (pięćset piętnaście tysięcy) akcji spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), stanowiących 3,7% ogólnej liczby głosów w Spółce i w konsekwencji poziom jego zaangażowania w Spółce spadł poniżej 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  • Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

W dniu 11 grudnia 2019r. Zawiadamiający dokonał zbycia łącznie 515.000 sztuk akcji Spółki. Transakcja ta wygenerowała obowiązek dokonania zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. Transakcje zbycia zostały zrealizowane poza rynkiem regulowanym.

  • Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Zawiadamiający, jako jednostka powiązana z jednym z dotychczasowych akcjonariuszy Spółki – Mirosławem Janisiewiczem – jest stroną ustnego porozumienia, spełniającego przesłanki określone w art. 87 ust. 1 pkt 5 dotyczącego Spółki, z którego wynika, iż na Zawiadamiającym spoczywa obowiązek dokonywania zawiadomień przewidzianych postanowieniami rozdziału 4 Ustawy o Ofercie. Wobec powyższego, Zawiadamiający zawiadamia, że przed dokonaniem transakcji o której mowa w pkt 1) niniejszego Zawiadomienia, Zawiadamiający posiadał 3.070.807 akcji Spółki, stanowiących 22,06% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.070.807 głosów, stanowiących 22,06% ogólnej liczby głosów, zaś Pan Mirosław Janisiewicz posiadał 204.050 akcji stanowiących 1,47% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 204.050 głosów, stanowiących 1,47% ogólnej liczby głosów. Łącznie zatem przed dokonaniem transakcji o której mowa pkt 1) powyżej, Zawiadamiającemu i Mirosławowi Janisiewiczowi, przysługiwało 3.274.857 akcji, stanowiących 23,53% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.274.857 głosów, stanowiących 23,53% ogólnej liczby głosów.

  • Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po rozliczeniu transakcji opisanej w pkt 1) niniejszego Zawiadomienia, Zawiadamiający posiada 2.555.807 akcji Spółki, stanowiących 18,36% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.555.807 głosów, stanowiących 18,36% ogólnej liczby głosów, ilość akcji posiadanych przez Pana Mirosława Janisiewicza bezpośrednio nie zmieniła się (Pan Mirosław Janisiewicz posiada bezpośrednio 204.050 akcji stanowiących 1,47% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 204.050 głosów, stanowiących 1,47% ogólnej liczby głosów), natomiast łącznie Zawiadamiający i Mirosław Janisiewicz posiadają 2.759.857 akcji Spółki, stanowiących 19,82% kapitału zakładowego Spółki, dających łącznie prawo do 2.759.887 głosów, stanowiących 19,82% ogólnej liczby głosów.

  • Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki: brak.
  • Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie: brak.
  • Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2-3 Ustawy o Ofercie: brak.”

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia SA

Aktualności

Raport bieżący 1/2024

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z brzmieniem z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), […]

Więcej →

Raport bieżący 10/2023

Zawarcie umowy inwestycyjnej Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna („Spółka”), informuje, że w dniu 7 grudnia 2023 roku zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą inwestycji Spółki w spółkę AP-Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000548754 („AP‑Tech”) („Umowa Inwestycyjna”). Inwestycja jest dokonywana w ramach koinwestycji m.in. ze spółką Aper […]

Więcej →