Raport bieżący 10/2022

Informacja o otrzymaniu odpisu apelacji złożonej przez Emitel SA od wyroku w sprawie z powództwa Magna Polonia SA

Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu przez kancelarię prawną reprezentującą Emitenta, tj. Kancelarię BWHS Wojciechowski Springer sp.k., odpisu apelacji złożonej przez Emitel SA od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie wydanego dnia 2 lipca 2021 r., sygn. akt XVI GC 2042/13, zgodnie z którym Sąd I instancji zasądził od Emitel SA na rzecz Magna Polonia SA kwotę 163 743 000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 3 października 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty.

O wydaniu wyroku przez Sąd I instancji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2021 z dnia 8 lipca 2021 r.

W złożonej apelacji Emitel SA zaskarżył przedmiotowy wyrok w części, tj. w zakresie w jakim Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo zasądzając od Emitel SA na rzecz Magna Polonia SA kwotę 163 743 000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz w zakresie rozstrzygnięcia co do kosztów procesu.

Emitent informuje, że zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa do złożenia odpowiedzi na apelację.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

 

 

Aktualności

Raport bieżący 3/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 96. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o […]

Więcej →

Raport bieżący 2/2024

Powołanie Zarządu na nową kadencję Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie […]

Więcej →