Raport bieżący 10/2022

Informacja o otrzymaniu odpisu apelacji złożonej przez Emitel SA od wyroku w sprawie z powództwa Magna Polonia SA

Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu przez kancelarię prawną reprezentującą Emitenta, tj. Kancelarię BWHS Wojciechowski Springer sp.k., odpisu apelacji złożonej przez Emitel SA od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie wydanego dnia 2 lipca 2021 r., sygn. akt XVI GC 2042/13, zgodnie z którym Sąd I instancji zasądził od Emitel SA na rzecz Magna Polonia SA kwotę 163 743 000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 3 października 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty.

O wydaniu wyroku przez Sąd I instancji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2021 z dnia 8 lipca 2021 r.

W złożonej apelacji Emitel SA zaskarżył przedmiotowy wyrok w części, tj. w zakresie w jakim Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo zasądzając od Emitel SA na rzecz Magna Polonia SA kwotę 163 743 000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz w zakresie rozstrzygnięcia co do kosztów procesu.

Emitent informuje, że zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa do złożenia odpowiedzi na apelację.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

 

 

Aktualności

Raport bieżący 1/2024

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z brzmieniem z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), […]

Więcej →

Raport bieżący 10/2023

Zawarcie umowy inwestycyjnej Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna („Spółka”), informuje, że w dniu 7 grudnia 2023 roku zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą inwestycji Spółki w spółkę AP-Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000548754 („AP‑Tech”) („Umowa Inwestycyjna”). Inwestycja jest dokonywana w ramach koinwestycji m.in. ze spółką Aper […]

Więcej →