Raport bieżący 10/2022

Informacja o otrzymaniu odpisu apelacji złożonej przez Emitel SA od wyroku w sprawie z powództwa Magna Polonia SA

Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu przez kancelarię prawną reprezentującą Emitenta, tj. Kancelarię BWHS Wojciechowski Springer sp.k., odpisu apelacji złożonej przez Emitel SA od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie wydanego dnia 2 lipca 2021 r., sygn. akt XVI GC 2042/13, zgodnie z którym Sąd I instancji zasądził od Emitel SA na rzecz Magna Polonia SA kwotę 163 743 000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 3 października 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty.

O wydaniu wyroku przez Sąd I instancji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2021 z dnia 8 lipca 2021 r.

W złożonej apelacji Emitel SA zaskarżył przedmiotowy wyrok w części, tj. w zakresie w jakim Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo zasądzając od Emitel SA na rzecz Magna Polonia SA kwotę 163 743 000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz w zakresie rozstrzygnięcia co do kosztów procesu.

Emitent informuje, że zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa do złożenia odpowiedzi na apelację.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

 

 

Aktualności

Raport bieżący 9/2023

Odpowiedzi udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 8 września 2023 r. Spółka otrzymała od jednego z akcjonariuszy wniosek o udzielenie informacji dotyczących Spółki, zgłoszony poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 k.s.h. Wniosek dotyczy informacji związanych z ugodą pozasądową dotyczącą sporu z Emitel […]

Więcej →

Raport bieżący 8/2023

Wypłata środków z depozytu notarialnego Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r., informuje, że w dniu dzisiejszym na rzecz Spółki zostały wypłacone z depozytu notarialnego środki pieniężne należne Spółce na podstawie ugody zawartej z Emitel S.A. O zawarciu ugody z Emitel S.A. […]

Więcej →