Raport bieżący nr 93/2012

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Fundusz”, „Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 29 października 2012 r. otrzymał od Pana Mirosława Janisiewicza zawiadomienie o treści:


„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz art. 69 ust. 4 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 i art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), dalej „Ustawa o Ofercie”, w związku z powzięciem w dniu 29 października 2012r. informacji o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmiany danych dla spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000019740 („Fundusz”), niniejszym zawiadamiam
1/ Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
W dniu 26 października 2012r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał wpisu zmiany danych dla Funduszu, polegającego na wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu do kwoty 13 921 975,80 zł w drodze emisji w ramach subskrypcji prywatnej między innymi 9 000 000 nieuprzywilejowanych akcji serii E, które to akcje w całości zostały objęte przeze mnie zgodnie z umową z dnia 9 października 2012 roku.


2/ Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Funduszu oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: przed zdarzeniem, wskazanym w pkt 1, przysługiwało mi 22 434 783 sztuk akcji w kapitale zakładowym Funduszu, stanowiące 18,2587% kapitału zakładowego Funduszu. Jako że łączy mnie z jednym z dotychczasowych akcjonariuszy Funduszu – Rasting Limited – ustne porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Funduszu, o którym informowałem w poprzednim zawiadomieniu (z którego wynika, iż na mnie spoczywa obowiązek dokonywania zawiadomień przewidzianych postanowieniami rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, wskazuję, iż na dzień zdarzenia o którym mowa w pkt 1) Rasting Limited przysługiwało 34 314 434 akcje w kapitale zakładowym Funduszu, stanowiące 27,9270% kapitału zakładowego Funduszu, z którymi wiązała się taka sama liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu, odpowiadająca takiemu samemu procentowemu udziałowi w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu. Łącznie zatem mnie i Rasting Limited, z którym łączy mnie ustne porozumienie, przysługiwało 56 749 217 akcje, uprawniające do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu i stanowiące łącznie 44,0862% kapitału zakładowego Funduszu i uprawniające łącznie do 44,0862% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu;


3/ Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Funduszu oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: aktualnie w wyniku zdarzenia o którym mowa w pkt. 1) aktualnie przysługuje mi 31 434 783 akcji w kapitale zakładowym Funduszu, stanowiących 22,5793% kapitału zakładowego, z którymi wiąże się taka sama liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu, stanowiąca taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu. Rasting Limited po podwyższeniu przysługuje nadal 34 314 434 akcji w kapitale zakładowym Funduszu, uprawniające do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu, przy czym na skutek zdarzenia opisanego w pkt 1, akcje te stanowią 24,6477% kapitału zakładowego Funduszu i uprawniają do 24,6477% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu. Łącznie zatem mnie i Rasting Limited, z którym łączy mnie ustne porozumienie, o którym mowa w pkt 2, w dniu dzisiejszym tj. 29 października 2012r. przysługuje 65 749 217 akcji w kapitale zakładowym Funduszu, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu i stanowiących łącznie 47,2269% kapitału zakładowego Funduszu i uprawniające łącznie do 47,2269% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu.
4/ Informacje dotyczące dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału: W okresie 12 miesięcy planuję zwiększyć liczbę posiadanych akcji jednak nie więcej niż łącznie dających z Rasting Limited 66% kapitału zakładowego Funduszu.
5/ Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Funduszu: brak;
6/ Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie: brak.”


Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu


29 października 2012 r.

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →