Raport bieżący nr 9/2013

Ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Romford Investments Sp. z o.o. i udziałach INFO-TV-Operator Sp. z o.o.

 

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r., informuje, iż w dniu 11 lutego 2013 roku otrzymał odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o dokonaniu w dniu 1 lutego 2013 roku wpisu do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego przez Emitenta na rzecz Falmeria Limited, na będących własnością Emitenta 52.707 udziałach w kapitale zakładowym spółki Romford Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Romford”), stanowiących 5% posiadanych przez Emitenta udziałów w Romford (Zastaw I). Zastaw I ustanowiony został na podstawie Umowy zastawu rejestrowego zawartej dnia 15 stycznia 2013 r. pomiędzy Emitentem jako zastawcą a Falmeria Limited oraz wpisany do Rejestru Zastawów na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 31 stycznia 2013 r., numer pozycji rejestru: 2340391.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż spółka Romford otrzymała odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o dokonaniu w dniu 1 lutego 2013 roku wpisu do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego przez Romford na rzecz Falmeria Limited, na będących własnością Romford 198 udziałach w kapitale zakładowym spółki INFO-TV-Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, stanowiących ok. 5% posiadanych przez Romford udziałów w INFO-TV-Operator Sp. z o.o. (Zastaw II). Zastaw II ustanowiony został na podstawie Umowy zastawu rejestrowego zawartej dnia 15 stycznia 2013 r. pomiędzy Romford jako zastawcą a Falmeria Limited oraz wpisany do Rejestru Zastawów na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 31 stycznia 2013 r., numer pozycji rejestru: 2340392.

Zastaw I i Zastaw II zostały ustanowione celem zabezpieczenia zobowiązania Emitenta do zwrotu pożyczki w wysokości 4.625.118,94 PLN (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sto osiemnaście 94/100) złotych wraz z oprocentowaniem, udzielonej na mocy porozumienia zawartego w dniu 11 stycznia 2013r. pomiędzy Emitentem, Romford, Evotec Management Limited z siedzibą w Larnace oraz Falmeria Limited z siedzibą w Larnace (o zawarciu porozumienia Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 2/2013 z dnia 12 stycznia 2013r.).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

11 lutego 2013 roku 

Aktualności

Raport bieżący 16/2018

Zawieszenie notowań akcji Emitenta Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Emitent”), informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie, po kolejnej okresowej weryfikacji (podanej w komunikacie z dnia 26 września 2018 r.) zakwalifikował akcje Magna Polonia SA po raz szósty z rzędu do segmentu Lista Alertów i postanowił na mocy uchwały nr 1003/2018 z […]

Więcej →

Raport bieżący 15/2018

Powiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu od Prezesa Zarządu Spółki w dniu 17 września 2018 r. powiadomień w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Spółki. Pierwsze powiadomienie dotyczy zbycia w dniu 12 września 2018 roku, na rynku regulowanym łącznie […]

Więcej →