Raport bieżący nr 9/2013

Ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Romford Investments Sp. z o.o. i udziałach INFO-TV-Operator Sp. z o.o.

 

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r., informuje, iż w dniu 11 lutego 2013 roku otrzymał odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o dokonaniu w dniu 1 lutego 2013 roku wpisu do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego przez Emitenta na rzecz Falmeria Limited, na będących własnością Emitenta 52.707 udziałach w kapitale zakładowym spółki Romford Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Romford”), stanowiących 5% posiadanych przez Emitenta udziałów w Romford (Zastaw I). Zastaw I ustanowiony został na podstawie Umowy zastawu rejestrowego zawartej dnia 15 stycznia 2013 r. pomiędzy Emitentem jako zastawcą a Falmeria Limited oraz wpisany do Rejestru Zastawów na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 31 stycznia 2013 r., numer pozycji rejestru: 2340391.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż spółka Romford otrzymała odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o dokonaniu w dniu 1 lutego 2013 roku wpisu do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego przez Romford na rzecz Falmeria Limited, na będących własnością Romford 198 udziałach w kapitale zakładowym spółki INFO-TV-Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, stanowiących ok. 5% posiadanych przez Romford udziałów w INFO-TV-Operator Sp. z o.o. (Zastaw II). Zastaw II ustanowiony został na podstawie Umowy zastawu rejestrowego zawartej dnia 15 stycznia 2013 r. pomiędzy Romford jako zastawcą a Falmeria Limited oraz wpisany do Rejestru Zastawów na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 31 stycznia 2013 r., numer pozycji rejestru: 2340392.

Zastaw I i Zastaw II zostały ustanowione celem zabezpieczenia zobowiązania Emitenta do zwrotu pożyczki w wysokości 4.625.118,94 PLN (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sto osiemnaście 94/100) złotych wraz z oprocentowaniem, udzielonej na mocy porozumienia zawartego w dniu 11 stycznia 2013r. pomiędzy Emitentem, Romford, Evotec Management Limited z siedzibą w Larnace oraz Falmeria Limited z siedzibą w Larnace (o zawarciu porozumienia Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 2/2013 z dnia 12 stycznia 2013r.).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

11 lutego 2013 roku 

Aktualności

Raport bieżący 2/2019

Utworzenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów w jednostce stowarzyszonej Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 marca 2019 r. podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości udziałów w jednostce stowarzyszonej Emitenta – spółce Agroimmoinvest Sp. z o.o. – w kwocie 3 884 tys. zł. Podstawą utworzenia […]

Więcej →

Raport bieżący 1/2019

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z brzmieniem z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), […]

Więcej →