Raport bieżący nr 9/2013

Ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Romford Investments Sp. z o.o. i udziałach INFO-TV-Operator Sp. z o.o.

 

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r., informuje, iż w dniu 11 lutego 2013 roku otrzymał odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o dokonaniu w dniu 1 lutego 2013 roku wpisu do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego przez Emitenta na rzecz Falmeria Limited, na będących własnością Emitenta 52.707 udziałach w kapitale zakładowym spółki Romford Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Romford”), stanowiących 5% posiadanych przez Emitenta udziałów w Romford (Zastaw I). Zastaw I ustanowiony został na podstawie Umowy zastawu rejestrowego zawartej dnia 15 stycznia 2013 r. pomiędzy Emitentem jako zastawcą a Falmeria Limited oraz wpisany do Rejestru Zastawów na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 31 stycznia 2013 r., numer pozycji rejestru: 2340391.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż spółka Romford otrzymała odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o dokonaniu w dniu 1 lutego 2013 roku wpisu do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego przez Romford na rzecz Falmeria Limited, na będących własnością Romford 198 udziałach w kapitale zakładowym spółki INFO-TV-Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, stanowiących ok. 5% posiadanych przez Romford udziałów w INFO-TV-Operator Sp. z o.o. (Zastaw II). Zastaw II ustanowiony został na podstawie Umowy zastawu rejestrowego zawartej dnia 15 stycznia 2013 r. pomiędzy Romford jako zastawcą a Falmeria Limited oraz wpisany do Rejestru Zastawów na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 31 stycznia 2013 r., numer pozycji rejestru: 2340392.

Zastaw I i Zastaw II zostały ustanowione celem zabezpieczenia zobowiązania Emitenta do zwrotu pożyczki w wysokości 4.625.118,94 PLN (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sto osiemnaście 94/100) złotych wraz z oprocentowaniem, udzielonej na mocy porozumienia zawartego w dniu 11 stycznia 2013r. pomiędzy Emitentem, Romford, Evotec Management Limited z siedzibą w Larnace oraz Falmeria Limited z siedzibą w Larnace (o zawarciu porozumienia Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 2/2013 z dnia 12 stycznia 2013r.).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

11 lutego 2013 roku 

Aktualności

Raport bieżący 10/2019

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Zarząd Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 29 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki – po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu – dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia.Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta […]

Więcej →

Raport bieżący 9/2019

Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki. Wybór członków Komitetu Audytu Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 29 lipca 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, na którym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powierzeniu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej […]

Więcej →