Raport bieżący nr 9/2009

Nabycie aktywów o znacznej wartości

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), Zarząd NFI Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (Fundusz) informuje, że w wykonaniu Umów Objęcia Akcji zawartych przez Fundusz w dniu 31 stycznia 2009 r., doszło do nabycia przez Fundusz w dniach 5 i 6 lutego 2009 r. łącznie 5.990.000 akcji w spółce Mediatel SA., o wartości nominalnej 0,2 złote każda (Akcje Mediatel), które zostały przeniesione na Fundusz jako wkład niepieniężny celem pokrycia akcji serii B, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 10 grudnia 2008 r. (Akcje Funduszu), przy czym:

1. łącznie 5.100.000 Akcji Mediatel o łącznej wartości nominalnej 1.020.000,00 zł, reprezentujących udział w wysokości 56,15% w kapitale zakładowym spółki Mediatel S.A., nabytych zostało przez Fundusz od spółki Rasting Limited, jako wkład niepieniężny o wartości 63.240.000,00 zł na pokrycie 52.700.000 Akcji Funduszu, z czego w dniu 5 lutego 2009 r. Fundusz nabył 4.968.059 Akcji Mediatel a w dniu 6 lutego 2009 r. 131.941 Akcji Mediatel;

2. 470.000 Akcji Mediatel o łącznej wartości nominalnej 94.000,00 zł, reprezentujących udział w wysokości 5,17% w kapitale zakładowym spółki Mediatel S.A., nabytych zostało przez Fundusz od Pana Zbigniewa Kazimierczaka, jako wkład niepieniężny o wartości 5.828.000,00 zł na pokrycie 4.856.667 Akcji Funduszu w dniu 6 lutego 2009 r.;

3. 120.000 Akcji Mediatel o łącznej wartości nominalnej 24.000,00 zł, reprezentujących udział w wysokości 1,32% w kapitale zakładowym spółki Mediatel S.A., nabytych zostało przez Fundusz od spółki Titiona Limited, jako wkład niepieniężny o wartości 1.488.000,00 zł na pokrycie 1.240.000 Akcji Funduszu, w dniu 6 lutego 2009 r.;

4. 300.000 Akcji Mediatel o łącznej wartości nominalnej 60.000,00 zł, reprezentujących udział w wysokości 3,30% w kapitale zakładowym spółki Mediatel S.A., nabytych zostało przez Fundusz od spółki BBI Capital NFI SA jako wkład niepieniężny o wartości 3.720.000,00 zł na pokrycie 3.100.000 Akcji Funduszu, w dniu 6 lutego 2009 r.

W związku z nabyciem wyżej wymienionych akcji spółki Mediatel S.A. Fundusz osiągnął udział w wysokości 65,95% w kapitale zakładowym spółki Mediatel S.A. oraz udział w tej samej wysokości w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Nabycie akcji w spółce Mediatel ma charakter długoterminowej inwestycji zgodnej z przyjętą przez Fundusz strategią.

Nabycie Akcji Mediatel spełnia kryterium nabycia aktywów o znacznej wartości ze względu na wartość w stosunku do sumy kapitałów własnych Funduszu. 

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →