Raport bieżący nr 91/2012

Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii E


Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 10 października 2012r. Spółka zakończyła subskrypcję prywatną ostatniej transzy akcji serii E, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie kolejnych uchwał Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki z dnia 26 lipca 2012r. (I transza), 6 września 2012r. (II transza) oraz 8 października 2012r. (III transza), oraz:


1) Subskrypcja prywatna rozpoczęła się odpowiednio w dniu 27 lipca 2012r., 7 września 2012r.
9 października 2012r. i zakończyła się odpowiednio w dniu 27 lipca 2012r., 7 września 2012r. oraz 10 października 2012r.
2) Subskrypcją prywatną objętych było odpowiednio 25 700 000, 10 434 783, 16 347 826 akcji serii E, tj. łącznie we wszystkich transzach 52 482 609 (pięćdziesiąt dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięć) akcji serii E,
3) Spółka zawarła odpowiednio 2, 1, 3 umowy objęcia akcji serii E, tj. łącznie zawarła 6 umów objęcia akcji serii E, wyemitowanych w ramach subskrypcji prywatnej, przedmiotem których było łącznie 52 482 609 (pięćdziesiąt dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięć) akcji serii E,
4) Wszystkie akcje serii E były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) za każdą akcję serii E,
5) Spółka zawarła w I transzy umowy objęcia akcji serii E z 1 osobą i 1 podmiotem, w II transzy umowy objęcia akcji serii E z 1 osobą, zaś w III transzy umowy objęcia akcji serii E z 3 osobami,
6) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych, będących przedmiotem umów objęcia akcji, o których mowa w pkt 3 i ceny emisyjnej, o której mowa w pkt 4, wyniosła łącznie 12 071 000,07 zł (dwanaście milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy
i siedem groszy),
7) koszty emisji akcji serii E Spółki, obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez NFI Magna Polonia S.A. faktur według stanu na dzień 25.10.2012 roku, wyniosły 167.926,68 zł (brutto), w tym:
(a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty 22.172,84 zł
(b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie 0,00 zł
(c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00 zł
(d) promocja oferty 0,00 zł
(e) pozostałe koszty 145.753,84 zł

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z art. 36 ust 2b ustawy o rachunkowości:
rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii E w księgach odbyło się poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki.
Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji „kapitał zapasowy”.

Według stanu kosztów poniesionych na dzień 25.10.2012 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii E przypadający na jedną Akcję Serii E objętą subskrypcją wyniósł 0,003 zł.

Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją akcji serii E Spółki do dnia przekazania powyższego raportu, średni koszt emisji akcji serii E przypadający na jedną akcję został oszacowany zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka przekaże Raport Bieżący dotyczący średniego kosztu emisji przypadającego na jedną akcję po określeniu wysokości ostatecznych kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem subskrypcji akcji serii E.


Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu


25 października 2012 r.

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →