Raport bieżący nr 86/2012

Zmiany w Radzie Nadzorczej Funduszu

 

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz, Spółka), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 października 2012 r. odwołało Pana Jacka Sochę ze składu Rady Nadzorczej Funduszu w związku ze złożoną w tym samym dniu rezygnacją.

Jednocześnie Zarząd Funduszu informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 17 października 2012 r. powołało Pana Mirosława Kryczka do Rady Nadzorczej Spółki jako członka Rady Nadzorczej. Informacje, o których mowa w par. 28 pkt 4), pkt 5) i pkt 6) w/wym. Rozporządzenia, dotyczące powołanego członka Rady Nadzorczej Spółka przekazuje poniżej:

Pan Mirosław Kryczka ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego, na kierunku Rynki Kapitałowe. Pan Mirosław Kryczka posiada Dyplom Ernst & Young Academy of Business z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IFRS) i Dyplom Ernst & Young Academy of Business z US GAAP.
Pan Mirosław Kryczka w latach 1994-1995 pracował w Centralnym Biurze Maklerskim Banku Pekao SA, a następnie w latach 1995 – 2000 w spółce Arthur Andersen Sp. z o.o. początkowo jako asystent i konsultant a następnie jako starszy konsultant w dziale audytu. Następnie od 2000 do 2010 roku związany z ALCATEL-LUCENT POLSKA (wcześniej ALCATEL POLSKA), w której zatrudniony był jako menedżer finansowy. Obecnie piastuje funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego w spółce Euronet Polska Sp. z o.o.

Pan Mirosław Kryczka, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, jak również nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Funduszu, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

17 października 2012 r.

Aktualności

Raport bieżący 14/2019

Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów w Magna Polonia SA Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w […]

Więcej →

Raport bieżący 13/2019

Powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze   Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 13 grudnia 2019 r. od spółki RG Ventures Sp. z o.o. (osoba blisko związana z Prezesem Zarządu Mirosławem Janisiewiczem) powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach […]

Więcej →