Raport bieżący nr 82/2012

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji NFI Magna Polonia S.A.


Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Fundusz”, „Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych, informuje, że w dniu 10 października 2012 r. otrzymał od Pana Mirosława Janisiewicza zawiadomienie o treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz art. 69 ust. 4 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 i art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), dalej „Ustawa o Ofercie”, niniejszym zawiadamiam 1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: W dniu 8 października 2012r. zbyłem na rynku regulowanym 300 000 sztuk akcji w kapitale zakładowym spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000019740 („Fundusz”), a także w tym samym dniu zbyłem w transakcji pakietowej, pozasesyjnej 9 000 000 sztuk akcji w kapitale zakładowym Funduszu. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Funduszu oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zdarzeniami, wskazanymi w pkt 1, przysługiwało mi 31 734 783 sztuki akcji w kapitale zakładowym Funduszu, uprawniające do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu i stanowiące 25,8275% kapitału zakładowego Funduszu oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu. 2) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Funduszu oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Aktualnie przysługuje mi 22 434 783 sztuki akcji w kapitale zakładowym Funduszu, stanowiących 18,2587% kapitału zakładowego, z którymi wiąże się taka sama liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu, stanowiąca taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu. Łącznie zatem mnie i Rasting Limited, z którym łączy mnie ustne porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Funduszu (z którego wynika, iż na mnie spoczywa obowiązek dokonywania zawiadomień przewidzianych postanowieniami rozdziału 4 Ustawy o Ofercie), przysługuje aktualnie 56 749 217 sztuk akcji w kapitale zakładowym Funduszu, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu, stanowiących 44,0862% kapitału zakładowego Funduszu oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu. 3) Informacje dotyczące dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału: W okresie 12 miesięcy planuję zwiększyć liczbę posiadanych akcji, jednak nie więcej niż łącznie dających z Rasting Limited, 66% kapitału zakładowego Funduszu. 4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Funduszu: brak; 5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie: brak. Ponadto, działając na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010r. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.), dalej „Ustawa o Ofercie”, oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 15 listopada 2005r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. Nr 229 poz. 1950), zawiadamiam: 1) Osoba obowiązana do przekazania informacji: Mirosław Janisiewicz; 2) Przyczyna przekazania informacji: zawarcie w dniu 9 października 2012r. z Funduszem umowy objęcia akcji serii E w kapitale zakładowym Funduszu, wyemitowanych przez Zarząd Funduszu w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki z dnia 8 października 2012 r. Jestem członkiem organu zarządzającego spółki zależnej od Funduszu i posiadam stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Funduszu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, o czym mowa w art. 160 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie; 3) Wskazanie emitenta, którego dotyczy informacja: Fundusz; 4) Wskazanie instrumentu finansowego, którego dotyczy informacja: akcje Emitenta; 5) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia: objąłem akcje wyemitowane przez Fundusz w trybie subskrypcji prywatnej; 6) Data i miejsce zawarcia transakcji: 9 października 2012r. w Warszawie; 7) Cena i wolumen transakcji: objąłem 9 000 000 (dziewięć milionów) akcji serii E w kapitale zakładowym Funduszu, wyemitowanych przez Zarząd Funduszu w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały nr 1 Zarządu z dnia 8 października 2012r., o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja za cenę emisyjną wynoszącą 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) za każdą akcję serii E tj. łącznie za wkład pieniężny wynoszący 2 070 000 zł (dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy złotych) za wszystkie objęte przeze mnie akcje serii E; 8) Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa, dnia 10 października 2012r.”

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

12 października 2012 r.

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →