Raport bieżący nr 81/2012

Zawarcie trzech umów objęcia akcji, spełniających łącznie kryteria uznania ich za umowę znaczącą.

 

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Fundusz”) informuje, że w dniach: 27 lipca 2012r., 6 września 2012r. oraz 9 października 2012 r., Emitent zawarł z Mirosławem Janisiewiczem trzy umowy objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Funduszu, w drodze których Mirosław Janisiewicz objął odpowiednio 21 300 000, 10 434 783 oraz 9 000 000 akcji serii E, o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł każda akcja w zamian za wkład pieniężny po cenie emisyjnej wynoszącej 0,23 zł za każdą akcję, wyemitowanych przez Zarząd Funduszu w ramach kapitału docelowego. Wszystkie powyższe akcje zostały objęte w wykonaniu przysługujących Mirosławowi Janisiewiczowi praw z objętych przezeń warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez Fundusz. Umowy powyższe stanowią umowę znaczącą w rozumieniu § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), których znaczący charakter wynika z łącznej wartości ich przedmiotu, przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość wszystkich umów, o których mowa w niniejszym raporcie, wynosi 9 369 000 zł. W odniesieniu zaś do umowy objęcia akcji, o największej wartości Zarząd Emitenta informuje, iż została ona zawarta w dniu 27 lipca 2012r. między Funduszem a Mirosławem Janisiewiczem, a jej przedmiotem było objęcie przez Mirosława Janisiewicza 21 300 000 akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i po cenie emisyjnej wynoszącej 0,23 zł za każdą objętą akcję w podwyższonym w ramach kapitału docelowego, kapitale zakładowym Emitenta. Wszystkie 21 300 000 akcji serii E zostało objętych przez Mirosława Janisiewicza w wykonaniu praw z przysługujących mu warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez Fundusz. Umowa z dnia 27 lipca 2012r. stanowi wraz z pozostałymi dwiema, opisanymi wyżej, umowami objęcia akcji, umowę znaczącą w rozumieniu § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, choć jej wartość jednostkowa nie przekraczała 10% kapitałów własnych Emitenta w dniu jej zawarcia. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

10 października 2012 r.

Aktualności

Raport bieżący 4/2019

Treść sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok   Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 30.05.2019r., przekazuje w załączeniu treść przyjętego przez Radę Nadzorczą w dniu dzisiejszym sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok, które ma być przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 […]

Więcej →

Raport bieżący 3/2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 96. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o […]

Więcej →