Raport Bieżący nr 68/2012

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.


Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Fundusz”, „Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 6 września 2012 r. otrzymał od Pana Mirosława Janisiewicza zawiadomienie o treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz art. 69 ust. 4 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 i art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), dalej „Ustawa o Ofercie”, w związku z powzięciem w dniu 3 września 2012r. informacji o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmiany danych dla spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00019740 („Fundusz”), niniejszym zawiadamiam

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

(a) W dniu 31 sierpnia 2012r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał wpisu zmiany danych dla Funduszu, polegającego na wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu do kwoty 11 243 714,90 zł w drodze emisji w ramach subskrypcji prywatnej 25 700 000 nieuprzywilejowanych akcji serii E, spośród których 21 300 000 sztuk zostało przeze mnie objętych.

(b) W dniu 5 września 2012 r. Rasting Limited zbył łącznie 11 224 000 akcji Funduszu.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Funduszu oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: przed zdarzeniem, wskazanym w pkt 1, nie przysługiwały mi żadne akcje w kapitale zakładowym Funduszu. Jako że łączy mnie z jednym z dotychczasowych akcjonariuszy Funduszu – Rasting Limited – ustne porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Funduszu (z którego wynika, iż na mnie spoczywa obowiązek dokonywania zawiadomień przewidzianych postanowieniami rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, wskazuję, iż do czasu zajścia zdarzenia, opisanego w pkt 1, Rasting Limited przysługiwało 45 538 434 akcje w kapitale zakładowym Funduszu, stanowiące 52, 5016% kapitału zakładowego Funduszu, z którymi wiązała się taka sama liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu, odpowiadająca takiemu samemu procentowemu udziałowi w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu;

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Funduszu oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: aktualnie przysługuje mi 21 300 000 akcji w kapitale zakładowym Funduszu, stanowiących 18,9439% kapitału zakładowego, z którymi wiąże się taka sama liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu, stanowiąca taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu. Rasting Limited po podwyższeniu przysługiwało nadal 45 538 434 akcje w kapitale zakładowym Funduszu, uprawniające do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu, przy czym na skutek zdarzenia opisanego w pkt 1 (a), akcje te stanowiły 40,5012% kapitału zakładowego Funduszu i uprawniały do 40, 5012% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu. Łącznie zatem mnie i Rasting Limited, z którym łączy mnie ustne porozumienie, o którym mowa w pkt 2, przysługiwało 66 838 434 akcje, uprawniające do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu i stanowiące łącznie 59,4452% kapitału zakładowego Funduszu i uprawniające łącznie do 59,4452% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu. W wyniku zdarzenia wskazanego w pkt 1 (b) Rasting Limited obniżył liczbę posiadanych akcji do 34 314 434 akcji, które to akcje reprezentują łącznie 30,5188% kapitału zakładowego Funduszu i uprawniają do 30,5188% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu. Łącznie zatem mnie i Rasting Limited w dniu dzisiejszym tj. 6 września 2012 r. przysługuje łącznie 55 614 434 akcji, które to akcje reprezentują łącznie 49,4627% kapitału zakładowego Funduszu i uprawniają do 49,4627% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu

4) Informacje dotyczące dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału: W okresie 12 miesięcy planuję zwiększyć liczbę posiadanych akcji jednak nie więcej niż łącznie dających z Rasting Limited 66% kapitału zakładowego Funduszu.

5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Funduszu: brak;

6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie: brak.”

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

6 września 2012 roku

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →