Raport bieżący nr 68/2009

Zwołanie NWZA NFI Magna Polonia S.A.

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Fundusz”), działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1, 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości:

OGŁOSZENIE ZARZĄDU NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MAGNA POLONIA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA, SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD ORAZ PROPONOWANE ZMIANY STATUTU FUNDUSZU.

1. Data, godzina i miejsce

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Fundusz”), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 oraz art. 402 art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), zwołuje na dzień 9 grudnia 2009 roku, godzina 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbędzie się w siedzibie Funduszu pod adresem: Al. Jerozolimskie 65/79 ,XIX piętro Centrum Biurowego LIM, 00 – 697 Warszawa.

2. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany Statutu Funduszu;
b. upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu
c. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Funduszu;
d. zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Funduszu;
6. Zamknięcie obrad.

3. Proponowane zmiany Statutu Funduszu.

Na podstawie art. 402 § 2 Ksh Zarząd Funduszu podaje do wiadomości dotychczas obowiązujących postanowień, jak również treść projektowanych zmian Statutu Funduszu.
1) w Artykule 17 Statutu skreśla się ustęp 17.3 w brzmieniu :
„Prokura udzielona firmie zarządzającej może być tylko jednoosobowa”
2) w Artykule 22 ust. 22.1 Statutu dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin 3 (trzech) dni, o którym mowa w zdaniu pierwszym może być skrócony.”
3) Artykuł 22 ust. 22.4 Statutu w brzmieniu:
„22.4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzeniu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni pisemnie o treści projektu uchwały”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„22.4 Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzeniu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały”;
4) w Artykule 24 Statutu skreśla się ustęp 24.4 w brzmieniu;
„Jeżeli na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji Fundusz zawiera z firmą zarządzającą umowę o zarządzanie majątkiem Funduszu, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do reprezentowania Funduszu wobec firmy zarządzającej, w tym zawarcia i wypowiedzenia tej umowy.”
5) Artykuł 26 ust. 26.1 Statutu w brzmieniu;
„26.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego.”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„26.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 30 czerwca roku następnego po upływie roku obrotowego.”;
6) Artykuł 26 ust. 26.2 Statutu w brzmieniu:
„26.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„26.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.”
7) w Artykule 26 ust. 26.4 Statutu dodaje się literę c) w brzmieniu:
„c) oraz zawsze , jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.”
8) w Artykule 26 Statutu dodaje się ust. 26.5 w brzmieniu :
„26.5 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.”
9) Artykuł 27 ust. 27.2 Statutu w brzmieniu:
„27.2. Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„27.2. Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”
10) w Artykule 30 Statutu skreśla się ustęp 30.4 w brzmieniu;
„30.4. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy zatwierdzanie umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu, o której mowa w art. 24.4. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy uchwalanie, w razie potrzeby, wytycznych dla Rady Nadzorczej dotyczących negocjacji warunków tej umowy z firmą zarządzającą.”
11) Artykuł 35 ust. 35.1 Statutu w brzmieniu:
„35.1. W ciągu 8 miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku, oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Funduszu w tym okresie.”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„35.1. W ciągu 5 miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku, oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Funduszu w tym okresie.”

II. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
1. prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Funduszu reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 18 listopada 2009r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone:
a) na piśmie w siedzibie spółki pod adresem: Al. Jerozolimskie 65/79 ,XIX piętro Centum Biurowego LIM, 00 – 697 Warszawa
b) lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Funduszu: wza@magnapolonia.com.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Funduszu zgłaszający żądanie powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo lub świadectwa depozytowe.

Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobą prawną, a posiadającymi zdolność prawną przesyłają:
a) kopię odpisu z rejestru, w którym dany akcjonariusz jest wpisany lub,
b) kopię innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu.
c) kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości osób działających w imieniu takiego podmiotu.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane na podany powyżej adres e-mail Funduszu w formie elektronicznej (np. PDF).

2. prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Funduszu reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Funduszowi:
a) na piśmie w siedzibie spółki pod adresem: Al. Jerozolimskie 65/79 ,XIX piętro Centum Biurowego LIM, 00 – 697 Warszawa
b) lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Funduszu: wza@magnapolonia.com.pl.
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Fundusz niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Funduszu zgłaszający projekty uchwał powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo lub świadectwa depozytowe.

Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobą prawną, a posiadającymi zdolność prawną przesyłają:
a) kopię odpisu z rejestru, w którym dany akcjonariusz jest wpisany lub,
b) kopię innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu,
c) kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości osób działających w imieniu takiego podmiotu.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane na podany powyżej adres e-mail Funduszu w formie elektronicznej (np. PDF).

3. prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy Funduszu uprawniony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
a) Ogólne zasady uczestniczenia i wykonywania w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawo głosu przez pełnomocnika
i.) Akcjonariusz Funduszu może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.
ii.) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza Funduszu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
iii.) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
iv.) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza Funduszu i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza Funduszu.
v.) Akcjonariusz Funduszu posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
vi.) Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
vii.) Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne na stronie internetowej Funduszu pod adresem: http://www.magnapolonia.com.pl/

b) zasady udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej

Akcjonariusze Funduszu („Mocodawcy”) udzielający pełnomocnictwa w formie elektronicznej zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa wiadomością e-mail na adres Funduszu: wza@magnapolonia.com.pl
W zawiadomieniu Mocodawca podaje:
i.) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) do kontaktu z Mocodawcą,
ii.) numer telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail) pełnomocnika do kontaktu z pełnomocnikiem.

Do zawiadomienia akcjonariusz załącza w postaci elektronicznej

i.) treść (tekst) pełnomocnictwa,
ii.) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości mocodawcy.

W przypadku gdy mocodawcą jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, do zawiadomienia akcjonariusz załącza w postaci elektronicznej
a) kopię odpisu z rejestru, w którym dany mocodawca jest wpisany lub,
b) kopię innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu mocodawcy.
c) kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości osób działających w imieniu takiego podmiotu.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Funduszu drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane nie później niż do godziny 14.00 dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik umocowany do udziału i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest do przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oryginałów lub poświadczonych notarialnie kopii dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie.
Ponadto pełnomocnik przy sporządzaniu listy obecności obowiązany jest okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, a w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,
i.) odpis z rejestru, w którym dany pełnomocnik jest wpisany lub,
ii.) inny dokument potwierdzający umocowanie osób działających w imieniu pełnomocnika.
iii.) kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości osób działających w imieniu takiego podmiotu.

UWAGA:
Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Funduszu, Członek Rady Nadzorczej Funduszu, Pracownik Funduszu lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Funduszu, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu pierwszym, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez mocodawcę.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

c) Weryfikacja ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz identyfikacja akcjonariusza (mocodawcy) i pełnomocnika

W celu dokonania weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza (mocodawcy) i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Fundusz uprawniony będzie do nawiązania kontaktu z akcjonariuszem (mocodawcą) i pełnomocnikiem telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail.

Fundusz może podjąć inne dopuszczone prawem działania służące identyfikacji akcjonariusza (mocodawcy) i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.

5. możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Funduszu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

Statut Funduszu nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

Statut Funduszu nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 Ksh,

Dniem Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 23 listopada 2009 roku.

9. Prawo uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Funduszu na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia („Dzień Rejestracji”) tj. 23 listopada 2009r..

W okresie, gdy akcje Funduszu, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

Uwaga:
W celu dopuszczenia do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 13 listopada 2009r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 24 listopada 2009r.), wystosować do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
10. Lista akcjonariuszy

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Fundusz ustala na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz na podstawie księgi akcyjnej Funduszu.

Lista akcjonariuszy zostanie wyłożona do wglądu akcjonariuszy Funduszu, w siedzibie Funduszu pod adresem: Al. Jerozolimskie 65/79, XIX piętro Centrum Biurowego LIM, 00 – 697 Warszawa, na trzy dni powszednie przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze będą mogli żądać przesłania im listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

11. wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jerozolimskie 65/79, XIX piętro Centrum Biurowego LIM, 00 – 697 Warszawa, lub na stronie internetowej Funduszu: http://www.magnapolonia.com.pl/

12. wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Fundusz będzie udostępniał wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Funduszu: http://www.magnapolonia.com.pl/

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu
Jarosław Michalik – Wiceprezes Zarządu

12 listopada 2009 r.

Aktualności

Raport bieżący 13/2020

Zarejestrowanie udziałów objętych przez Spółkę Zarząd spółki Magna Polonia S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w związku z raportem bieżącym Spółki nr 6/2020 z dnia 9 marca 2020 r., niniejszym informuje, że w dniu 18 września 2020 r. Spółka powzięła informację o zarejestrowaniu w dniu 16 września 2020 r. […]

Więcej →

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →