Raport bieżący nr 66/2012

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Fundusz”, „Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 4 września 2012 r. otrzymał od Pana Zbigniewa Kazimierczaka zawiadomienie o treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 185 poz. 1439 z póżn.zm.), w związku z powzięciem informacji o rejestracji przez Sąd w dniu 31 sierpnia 2012 r. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000019740 („Spółka”) w drodze emisji 25.700.000 akcji serii E, niniejszym zawiadamiam o tym, że w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.570.000 złotych, tj. do kwoty 11.243.714,90 złotych, zmniejszył się udział posiadanych przeze mnie akcji w kapitale zakładowym Spółki poniżej progu stanowiącego 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki:
1/ Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału: 31 sierpnia 2012 r. rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2/ Liczba akcji przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 4.416.667 akcji stanowiących 5,09% kapitału zakładowego Spółki oraz 4.416.667 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3/ Liczba akcji po zmianie udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 4.416.667 akcji stanowiących 3,93% kapitału zakładowego Spółki oraz 4.416.667 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

5 września 2012 roku

Aktualności

Walne zgromadzenie 29 czerwca 2017

Szanowni Państwo,   W związku z wyznaczonym na dzień 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Magna Polonia S.A, przekazujemy do Państwa wiadomości treść raportu wraz z dokumentami i informacjami związanymi z niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Więcej →

Walne zgromadzenie

Szanowni Państwo, W związku z wyznaczonym na dzień 16 grudnia 2016 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Magna Polonia S.A, przekazujemy do Państwa wiadomości treść raportu wraz z dokumentami i informacjami związanymi z niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Więcej →