Raport bieżący nr 62/2012 KOR

Korekta do raportu bieżącego nr 62/2012 w sprawie zawiadomienia w trybie Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie.

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”), niniejszym uzupełnia treść informacji opublikowanej przez Fundusz w raporcie bieżącym nr 62/2012 w dniu 2 sierpnia 2012r. dotyczącym zawiadomienia o transakcji nabycia akcji Funduszu i podaje poniżej uzupełnioną treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) informuje, że w dniu 2 sierpnia 2012 roku do Funduszu wpłynęło zawiadomienie sporządzone w Warszawie w dniu 1 sierpnia 2012 roku zgodnie z treścią art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi o dokonanych transakcjach na akcjach Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Zawiadomienie dotyczy transakcji nabycia na rynku regulowanym 149 000 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy) sztuk akcji Funduszu, dokonanej w dniach od 26 do 31 lipca 2012 r. za łączną kwotę 41 361,24 zł (czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 24/100), tj.:

 

20 000 akcji za 5 200,00 zł, tj. 0, 26 zł za akcję, dnia 26 lipca 2012r.
10 000 akcji za 2 600,00 zł, tj. 0, 26 zł za akcję, dnia 26 lipca 2012r.
9 000 akcji za 2 340,00 zł, tj. 0, 26 zł za akcję, dnia 27 lipca 2012r.
11 000 akcji za 3 080,00 zł, tj. 0, 28 zł za akcję, dnia 27 lipca 2012r.
20 000 akcji za 5 400,00 zł, tj. 0, 27 zł za akcję, dnia 30 lipca 2012r.
3 438 akcji za 928,26 zł, tj. 0, 27 zł za akcję dnia, 30 lipca 2012r.
10 000 akcji za 2 800,00 zł, tj. 0, 28 zł za akcję, dnia 30 lipca 2012r.
55 286 akcji za 16 032,94 zł, tj. 0, 29 zł za akcję, dnia 30 lipca 2012r.
1 083 akcji za 314,07 zł, tj. 0, 29 zł za akcję, dnia 30 lipca 2012r.
9 000 akcji za 2 610,00 zł , tj. 0, 29 zł za akcję, dnia 31 lipca 2012r.
193 akcji za 55,97 zł, tj. 0, 29 zł za akcję, dnia 31 lipca 2012r.

Podmiot dokonujący transakcji jest podmiotem blisko związanym z Funduszem.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych, § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

4 września 2012 roku

Aktualności

Raport bieżący 3/2020

Podpisanie aneksu do term sheet dot. udzielenia Spółce finansowania Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”), informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., że w dniu dzisiejszym strony podpisanego w dniu 4 lutego br. dokumentu Term Sheet, tj. Regera Sarl z siedzibą w Luksemburgu oraz Emitent, zawarły aneks […]

Więcej →

Raport bieżący 2/2020

Podpisanie term sheet dot. udzielenia Spółce finansowania Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 4 lutego 2020 r. doszło do zawarcia ze spółką Regera Sarl z siedzibą w Luksemburgu („Inwestor„) dokumentu o charakterze term sheet („Term Sheet”), którego przedmiotem jest określenie zasad zawarcia Umowy Inwestycyjnej („litigation finance contract”) dotyczącej wsparcia […]

Więcej →