Raport bieżący nr 6/2010

Objęcie udziałów w spółce Techgen Telecom Sp. z o.o.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (dalej: Fundusz) informuje, że w dniu 10 marca 2010 r. objął 301 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą „Techgen Telecom” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000331299) (dalej: Techgen Telecom) o wartości nominalnej 50,00 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 15 050,00 zł.
Objęte udziały stanowią 75,06 % kapitału zakładowego Techgen Telecom i reprezentują 75,06 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Techgen Telecom.
Udziały zostały objęte za wkład pieniężny w kwocie 15 050,00 zł.

Fundusz sfinansował objęcie powyższych udziałów ze środków własnych.

Pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a Techgen Telecom przed dniem 10 marca 2010r. nie zachodziły żadne powiązania.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Techgen Telecom, powołało w dniu dzisiejszym do zarządu Techgen Telecom Pana Jarosława Michalika (Wiceprezesa Zarządu Funduszu) powierzając mu jednocześnie pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Wartość objętych udziałów zostanie zaewidencjonowana w księgach rachunkowych Funduszu według wartości ich objęcia.

Kryterium uznania aktywów finansowych za aktywa o znacznej wartości są nabyte udziały, stanowiące co najmniej 20% w kapitale zakładowym spółki Techgen Telecom Sp. z o.o.

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu
Jarosław Michalik – Wiceprezes Zarządu

10.03.2010r.

Aktualności

Raport bieżący 16/2018

Zawieszenie notowań akcji Emitenta Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Emitent”), informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie, po kolejnej okresowej weryfikacji (podanej w komunikacie z dnia 26 września 2018 r.) zakwalifikował akcje Magna Polonia SA po raz szósty z rzędu do segmentu Lista Alertów i postanowił na mocy uchwały nr 1003/2018 z […]

Więcej →

Raport bieżący 15/2018

Powiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu od Prezesa Zarządu Spółki w dniu 17 września 2018 r. powiadomień w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Spółki. Pierwsze powiadomienie dotyczy zbycia w dniu 12 września 2018 roku, na rynku regulowanym łącznie […]

Więcej →