Raport bieżący nr 6/2010

Objęcie udziałów w spółce Techgen Telecom Sp. z o.o.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (dalej: Fundusz) informuje, że w dniu 10 marca 2010 r. objął 301 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą „Techgen Telecom” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000331299) (dalej: Techgen Telecom) o wartości nominalnej 50,00 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 15 050,00 zł.
Objęte udziały stanowią 75,06 % kapitału zakładowego Techgen Telecom i reprezentują 75,06 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Techgen Telecom.
Udziały zostały objęte za wkład pieniężny w kwocie 15 050,00 zł.

Fundusz sfinansował objęcie powyższych udziałów ze środków własnych.

Pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a Techgen Telecom przed dniem 10 marca 2010r. nie zachodziły żadne powiązania.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Techgen Telecom, powołało w dniu dzisiejszym do zarządu Techgen Telecom Pana Jarosława Michalika (Wiceprezesa Zarządu Funduszu) powierzając mu jednocześnie pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Wartość objętych udziałów zostanie zaewidencjonowana w księgach rachunkowych Funduszu według wartości ich objęcia.

Kryterium uznania aktywów finansowych za aktywa o znacznej wartości są nabyte udziały, stanowiące co najmniej 20% w kapitale zakładowym spółki Techgen Telecom Sp. z o.o.

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu
Jarosław Michalik – Wiceprezes Zarządu

10.03.2010r.

Aktualności

Raport bieżący 3/2020

Podpisanie aneksu do term sheet dot. udzielenia Spółce finansowania Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”), informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., że w dniu dzisiejszym strony podpisanego w dniu 4 lutego br. dokumentu Term Sheet, tj. Regera Sarl z siedzibą w Luksemburgu oraz Emitent, zawarły aneks […]

Więcej →

Raport bieżący 2/2020

Podpisanie term sheet dot. udzielenia Spółce finansowania Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 4 lutego 2020 r. doszło do zawarcia ze spółką Regera Sarl z siedzibą w Luksemburgu („Inwestor„) dokumentu o charakterze term sheet („Term Sheet”), którego przedmiotem jest określenie zasad zawarcia Umowy Inwestycyjnej („litigation finance contract”) dotyczącej wsparcia […]

Więcej →