Raport bieżący nr 58/2012

Zawiadomienie w trybie Art 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

 

 

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia Spółka Akcyjna („Fundusz“) działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 31 lipca 2012r. otrzymał od spółki Evotec Management Limited z siedzibą w Larnace, zawiadomienie o następującej treści:

 

„Ja niżej podpisany, działając w imieniu spółki Evotec Management Limited z siedzibą w Larnace, Arch. Makariou III, 33, Frixos Court, 3rd floor, Flat/Office 33, 6017 Larnaca, Cypr (dalej zwanej „Zawiadamiającym”) działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz pkt 1) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, z późn. zm. – dalej „Ustawa”), zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzenia w dniach 26-27 lipca 2012 r. transakcji opisanych w niniejszym zawiadomieniu, stan posiadania przez Zawiadamiającego akcji spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), uległ zmianie w sposób opisany poniżej.

 

Transakcje, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu, obejmowały:

1. zbycie przez Zawiadamiającego, w dniu 26 lipca 2012 r., 4.400.000 akcji Spółki, stanowiących 5,07% kapitału zakładowego Spółki (dzielącego się na dzień transakcji na 86.737.149 akcji), dających prawo do 4.400.000 głosów, stanowiących 5,07% ogólnej liczby głosów; w wyniku przeprowadzenia tej transakcji udział Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się do 2,31%,

2. następnie objęcie przez Zawiadamiającego, w dniu 26 lipca 2012 r., 4.400.000 warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę, dających prawo do objęcia 4.400.000 akcji Spółki serii E, a następnie objęcie przez Zawiadamiającego, w dniu 27 lipca 2012 r., w wykonaniu uprawnień przysługujących Zawiadamiającemu, 4.400.000 akcji Spółki serii E.

Wskutek emisji przez Spółkę oraz objęcia przez Zawiadamiającego przedmiotowych akcji oraz objęcia akcji serii E przez drugiego posiadacza warrantów subskrypcyjnych Spółki serii B, po dokonaniu rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy, nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 11.243.714,90 PLN (o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 56/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.); przy uwzględnieniu przedmiotowego podwyższenia kapitał zakładowy Spółki będzie dzielił się na 112.437.149 akcji. W związku z tym objęte przez Zawiadamiającego nowe akcje serii E stanowić będą 3,91% kapitału zakładowego Spółki po podwyższeniu i dadzą prawo do łącznie 4.400.000 głosów, stanowiących 3,91% ogólnej liczby głosów (spośród wszystkich 112.437.149 akcji i głosów w Spółce po podwyższeniu).

 

Przed dokonaniem transakcji opisanych w niniejszym zawiadomieniu, Zawiadamiający posiadał 6.405.824 sztuki akcji Spółki, stanowiące 7,38% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 6.405.824 głosów, stanowiących 7,38% ogólnej liczby głosów (spośród wszystkich 86.737.149 akcji i głosów w Spółce).

 

Po dokonaniu transakcji opisanej w punkcie 1 niniejszego zawiadomienia, Zawiadamiający posiada 2.005.824 sztuki akcji Spółki, stanowiące 2,31% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 2.005.824 głosów, stanowiących 2,31% ogólnej liczby głosów (spośród wszystkich 86.737.149 akcji i głosów w Spółce).

 

Po rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego zawiadomienia, Zawiadamiający posiadać będzie 6.405.824 sztuki akcji Spółki, stanowiące 5,70% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 6.405.824 głosów, stanowiących 5,70% ogólnej liczby głosów (spośród wszystkich 112.437.149 akcji i głosów w Spółce po podwyższeniu).”

 

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

1 sierpnia 2012 rok

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →