Raport bieżący nr 58/2009

Przeniesienie przez KDPW S.A. akcji serii B i C do depozytu papierów wartościowych.

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie par. 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwały nr 377/09 z dnia 1 października 2009r., w której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. postanowił:

1. przyjąć do depozytu papierów wartościowych 73 896 667 (siedemdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym 61 896 667 (sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii B i 12 000 000 (dwanaście milionów) akcji serii C oraz oznaczyć je kodem PLNFI0600010, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. oznaczone kodem PLNFI0600010, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, z zastrzeżeniem ust. 2. i 3.

2. zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji zwykłych na okaziciela serii B i C spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. w depozycie papierów wartościowych, nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem, PLNFI0600010 przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

3. w przypadku gdy do obrotu na rynku regulowanym nie zostaną wprowadzone wszystkie akcje, o których mowa w ust. 1 zarejestrowanie pod kodem PLNFI0600010 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą ten rynek o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii B i C pod kodem PLNFI0600010 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji, będzie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu
Jarosław Michalik – Wiceprezes Zarządu

1 października 2009 r.

Aktualności

Raport bieżący 16/2018

Zawieszenie notowań akcji Emitenta Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Emitent”), informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie, po kolejnej okresowej weryfikacji (podanej w komunikacie z dnia 26 września 2018 r.) zakwalifikował akcje Magna Polonia SA po raz szósty z rzędu do segmentu Lista Alertów i postanowił na mocy uchwały nr 1003/2018 z […]

Więcej →

Raport bieżący 15/2018

Powiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu od Prezesa Zarządu Spółki w dniu 17 września 2018 r. powiadomień w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Spółki. Pierwsze powiadomienie dotyczy zbycia w dniu 12 września 2018 roku, na rynku regulowanym łącznie […]

Więcej →