Raport bieżący nr 56/2012

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych.

 

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Fundusz”, „Spółka”), działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) – informacje poufne, informuje, że na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 9.4. Statutu Spółki oraz w oparciu o zgodę Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie, z wyłączeniem prawa poboru, kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym ustalenie ceny emisyjnej akcji oraz wyrażenia zgody na emisję warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, w dniu 26 lipca 2012 r. Zarząd Funduszu powziął uchwałę nr 6/07/2012 w sprawie emisji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, 25 700 000 (dwudziestu pięciu milionów siedmiuset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B, uprawniających do zapisu na 25 700 000 (dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy) akcji serii E za cenę emisyjną wynoszącą 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) za każdą akcję serii E. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w związku z przyjęciem przez wszystkich oblatów oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B w zaproponowanej im liczbie i zawarciem w tym zakresie z nimi umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B, a także wobec otrzymania od obydwu posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B żądania realizacji wynikających z nich praw, w dniu 26 lipca 2012r. powziął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. W drodze uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2 570 000,00 zł (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) tj. z kwoty 8.673.714,90 zł (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czternaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty 11.243.714,90 zł (jedenaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset czternaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) w drodze emisji nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii E w liczbie 25.700.000 (dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, za cenę emisyjną wynoszącą 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) za jedną akcję serii E. Emisja nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii E nastąpiła w trybie subskrypcji prywatnej, a Spółka po powzięciu powyższej uchwały złożyła wszystkim uprawnionym z wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B ofertę objęcia wszystkich nowo emitowanych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii E, w zamian za wkład pieniężny za cenę emisyjną wynoszącą 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) za każdą akcję serii E.

Zarząd jednocześnie informuje, iż w dniu 27 lipca 2012 r. Spółka zawarła z obydwoma posiadaczami warrantów subskrypcyjnych serii B umowy objęcia akcji serii E w liczbie wynikającej z liczby posiadanych przez każdy z tych podmiotów warrantów subskrypcyjnych serii B.

Środki pozyskane z emisji akcji serii E zostaną przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia Spółki.

 

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

27 lipca 2012 rok

Aktualności

Raport bieżący 15/2018

Powiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu od Prezesa Zarządu Spółki w dniu 17 września 2018 r. powiadomień w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Spółki. Pierwsze powiadomienie dotyczy zbycia w dniu 12 września 2018 roku, na rynku regulowanym łącznie […]

Więcej →

Raport bieżący 14/2018

Podpisanie umowy przez spółkę zależną Emitenta Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Emitent”), informuje, że w dniu 9 sierpnia 2018 r. spółka zależna Emitenta – Magna Polonia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podpisała z Imagis SA z siedzibą w Warszawie („Imagis”) umowę regulującą status wymagalnych wierzytelności Magna Polonia sp. z o.o. wobec Imagis, […]

Więcej →