Raport bieżący nr 57/2009

Informacja o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Info-TV-FM Sp.z o.o.

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA (Fundusz) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje że w dniu 22 września 2009 roku Fundusz otrzymał informację o zarejestrowaniu w dniu 21 września 2009 roku przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od Funduszu, tj. spółki pod firmą Info-TV-FM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu (Info-TV-FM), dokonanego na mocy Uchwały nr 1 w sprawie zmiany Uchwały nr 1 z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, podjętej przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Info-TV-FM Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu w dniu 8 lipca 2009 roku.

Fundusz objął 1.005 (jeden tysiąc pięć) nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Info-TV-FM o wartości nominalnej 1.369 PLN (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) jeden udział, o łącznej wartości nominalnej 1.375.845 PLN (jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych). Oświadczenie w sprawie objęcia udziałów zostało złożone przez Fundusz w dniu 10 lipca 2009 roku. Udziały zostały objęte przez Fundusz i pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 17.487.000 PLN (siedemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Objęcie udziałów w Info-TV-FM zostało sfinansowane ze środków własnych Funduszu.

Po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Info-TV-FM Fundusz posiada łącznie 2.427 (dwa tysiące czterysta dwadzieścia siedem) udziałów w kapitale zakładowym Info-TV-FM, uprawniające do 2.427 (dwóch tysięcy czterystu dwudziestu siedmiu) głosów na zgromadzeniu wspólników Info-TV-FM. Łącznie udziały posiadane przez Fundusz reprezentują 61,23% kapitału zakładowego Info-TV-FM oraz, odpowiednio, 61,23% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Info-TV-FM.

Charakter powiązań pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi Funduszem i nadzorującymi Fundusz a Info-TV-FM oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Info-TV-FM:
• przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Info-TV-FM Fundusz posiadał 1.422 (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia dwa) udziały w kapitale zakładowym Info-TV-FM, reprezentujące 50,52% kapitału zakładowego
• Albert Kuźmicz pełniący funkcję Prezesa Zarządu Funduszu sprawuje jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej Info-TV-FM,
• Mirosław Janisiewicz pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu sprawuje jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej Info-TV-FM,

Objęte i posiadane udziały w Info-TV-FM stanowią długoterminową inwestycję Funduszu.

Objęte udziały w Info-TV-FM stanowią aktywa o znacznej wartości z uwagi na to, że stanowią one ponad 10% kapitałów własnych Funduszu.

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu
Jarosław Michalik – Wiceprezes Zarządu

22 września 2009r.

Aktualności

Raport bieżący 4/2019

Treść sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok   Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 30.05.2019r., przekazuje w załączeniu treść przyjętego przez Radę Nadzorczą w dniu dzisiejszym sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok, które ma być przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 […]

Więcej →

Raport bieżący 3/2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 96. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o […]

Więcej →