Raport bieżący nr 56/2013

Złożenie pozwu o zapłatę kwoty 185.000.000 złotych przeciwko Emitel sp. z o.o.

 

Zarząd spółki Magna Polonia S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2013 r. Spółka złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie – XVI Wydział Gospodarczy pozew przeciwko spółce pod firmą EMITEL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o zapłatę kwoty 185.000.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów złotych).
Roszczenia objęte ww. pozwem związane są z transakcją zbycia przez Spółkę na rzecz EMITEL sp. z o.o. 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Romford Investments sp. z o.o., będącej w dacie dokonywania w/w transakcji jedynym wspólnikiem spółki pod firmą INFO-TV-OPERATOR sp. z o.o. (o transakcji tej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r.), w ramach której EMITEL Sp. z o.o. naruszyła ciążące na niej zobowiązanie do zachowania poufności, dopuszczając się przy tym czynu nieuczciwej konkurencji. Dochodzone pozwem roszczenia obejmują, w zależności od rozpatrywanej podstawy prawnej dochodzonych ewentualnie roszczeń:
1. wartość roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu naruszenia umowy o zachowaniu poufności z dnia 1 grudnia 2011 r. w łącznej kwocie 2.100.000 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych) oraz wartość dalszego odszkodowania szacowanego na 185.000.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów złotych);
2. wartość uzyskanych przez EMITEL sp. z o.o. korzyści uzyskanych w związku z niewykonaniem ciążących na tej spółce ustawowych obowiązków wynikających z art. 72(1) § 1 i 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
3. wartość odszkodowania oraz bezpodstawnie uzyskanych przez EMITEL sp. z o.o. korzyści z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 11 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. 2003r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
Wartość przedmiotu sporu została ustalona w oparciu o opinię biegłych sporządzoną na zlecenie Zarządu Spółki na potrzeby ww. postępowania, bazującą w pierwszej kolejności na wartości korzyści utraconych przez Spółkę w wyniku niedozwolonych praktyk EMITEL sp. z o.o.
Przed podjęciem decyzji o skierowaniu sprawy na drogę sądową, Zarząd Spółki dopełnił czynności wymaganych umową o zachowaniu poufności z dnia 1 grudnia 2011 r., tj. przystąpił do negocjacji z EMITEL sp. z o.o. w celu ugodowego zakończenia sporu. Propozycje złożone w ramach negocjacji przez EMITEL sp. z o.o. Spółka uznała za niesatysfakcjonujące.
Spółka zastrzegła w złożonym w dniu 6 grudnia 2013 r. pozwie możliwość rozszerzenia w przyszłości żądania pozwu o dalsze kwoty (w tym związane z korzyściami osiągniętymi przez EMITEL sp. z o.o. w związku z świadczeniem usług radiodyfuzyjnych w oparciu o multiplex MUX5).

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

 

 

6 grudnia 2013 roku

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →