Raport bieżący nr 54/2012

Zawarcie przez spółkę INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. aneksu do umowy pożyczki.

 

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie („NFI”) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz § 5 ust. 1 pkt 3) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 24 lipca 2012r. spółka zależna Emitenta Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu zawarła ze spółką EVOTEC Management Limited z siedzibą w Larnace, Cypr, Aneks nr 1 do Umowy Pożyczki zawartej dnia 1 czerwca 2012r. O zawarciu umowy pożyczki Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2012 z dnia 2 czerwca 2012 r.

 

1) Data zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy Pożyczki: 24 lipca 2012r.

 

2) Strony zawierające Aneks nr 1:

– Info-TV-OPERATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 00000408892,

– Evotec Management Limited z siedzibą w Larnace, 6017 Cypr, przy Arch. Makariuo III,33, 3rd Floor, Flat/Office 33, wpisana do cypryjskiego rejestru spółek pod numerem HE 232930,

 

3) Oznaczenie przedmiotu Aneksu nr 1:

Przedmiotem Aneksu nr 1 jest zmiana § 5 ust. 5 Umowy Pożyczki, oraz ustalenie nowego harmonogramu spłaty Pożyczki.

 

4) Istotne warunki Aneksu nr 1:

 

– wprowadzenie zobowiązania Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o. do podjęcia wszelkich możliwych działań służących uzyskaniu do dnia 31 grudnia 2012r. refinansowania pożyczki, w szczególności poprzez leasing zwrotny urządzeń oraz w przypadku uzyskania takiego refinansowania, zobowiązanie do przekazania Evotec Management Limited części uzyskanej kwoty w zakresie koniecznym do spłaty pożyczki w kwocie 1.340.000,00zł,

– ustalenie nowego harmonogramu spłaty Pożyczki, w przypadku dokonania wpłaty zgodnie ze zmienionym § 5 ust. 5 Umowy Pożyczki.

 

6) Warunek zawieszający:

Zmiana Umowy Pożyczki zgodnie z Aneksem nr 1 wchodzi w życie pod warunkiem, że najpóźniej do dnia 27 lipca 2012r. Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o. przeleje na rachunek bankowy Evotec Management Limited wskazany w Umowie Pożyczki kwotę 1.340.000,00zł

 

7) oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę:

Aneks nr 1 do Umowy Pożyczki jest elementem umowy znaczącej, gdyż kwota pożyczki przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, § 5 ust. 1 pkt 3) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

24 lipca 2012 rok

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →