Raport bieżący nr 53/2013

Uchwały podjęte przez NWZ Magna Polonia S.A. w dniu 26 listopada 2013 roku

 

Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) w dniu 26 listopada 2013 r.

UCHWAŁA numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 listopada 2013 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Andrzeja Springera.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 69.749.904 akcji, stanowiących 50,10 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 69.749.904, z czego 69.749.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 listopada 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółka”) postanawia co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 26 listopada 2013 roku porządek obrad w brzmieniu następującym:
1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) wybór Komisji Skrutacyjnej,
5) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę,
8) Wolne wnioski.
9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 69.749.904 akcji, stanowiących 50,10 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 69.749.904, z czego 69.749.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 listopada 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
W związku z niewielką liczbą akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 69.749.904 akcji, stanowiących 50,10 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 69.749.904, z czego 69.749.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółka”), postanawia, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Mirosława Skryckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 69.749.904 akcji, stanowiących 50,10 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 69.749.904, z czego 69.749.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 listopada 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę
Działając na podstawie art. 393 pkt 4) kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółka”), postanawia, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości:
– lokalowej położonej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 4 (cztery) lokal nr 96 (dziewięćdziesiąt sześć), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA4M/00432220/0 (WAczteryM przez zero zero cztery trzy dwa dwa dwa zero)
oraz
– dwóch miejsc postojowych w lokalu niemieszkalnym – garażu, usytuowanych w kondygnacji podziemnej budynku przy ul. Grzybowskiej 4 w Warszawie,
za łączną cenę nie wyższą niż 1.900.000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) brutto.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 69.749.904 akcji, stanowiących 50,10 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 69.749.904, z czego 69.749.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

 

 

26 listopada 2013 roku

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →