Raport bieżący nr 53/2012

Zawarcie umowy rozwiązującej umowę poręczenia.

 

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie („NFI”) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz § 5 ust. 1 pkt 5) oraz §11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 24 lipca 2012r. NFI zawarła ze spółką Eko-Trend Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Umowę Rozwiązującą Umowę Poręczenia, zawartą dnia 1 czerwca 2012r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2012 z dnia 2 czerwca 2012 r.

 

1) Strony Umowy:

– Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 00000019740,

 

– Eko-Trend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 00000296983

 

2) Data zawarcia Umowy Rozwiązującej Umowę Poręczenia: 24 lipca 2012r., przy czym warunki zawieszające pod jakimi została zawarta Umowa Rozwiązująca Umowę Poręczenia, tj. zawarcie z ING Lease (Polska) Sp. z o.o. umowy Sprzedaży przedmiotu leasingu za cenę netto w kwocie odpowiadającej ostatecznej wartości początkowej przedmiotu leasingu oraz otrzymanie od ING Lease (Polska) Sp. z o.o. całej ceny z tytułu sprzedaży przedmiotu leasingu, muszą być spełnione łącznie do dnia 27 lipca 2012r.

 

3) Przedmiotem umowy poręczenia jest zabezpieczenie zobowiązań spółki zależnej NFI – Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, wynikające z Umowy Leasingu zawartej w dniu 1 czerwca 2012r. między Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu a Eko-Trend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

 

4) Przyczyny rozwiązania Umowy Poręczenia:

 

– uzyskanie przez Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z § 4 ust. 6 Umowy Leasingu, refinansowania Umowy Leasingu w spółce pod firmą ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

– zawarcie dnia 24 lipca 2012r. przez Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Eko-Trend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie umowy rozwiązującej Umowę Leasingu.

 

5) Przewidywane skutki finansowe, wynikające z rozwiązania Umowy dla NFI, jednostki od niego zależnej i grupy jednostek powiązanych: rozwiązanie Umowy Poręczenia nie wpływa na sytuację finansową NFI.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, § 5 ust. 1 pkt 5) oraz §11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

24 lipca 2012 rok

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →