Raport bieżący nr 5/2011

Przydział obligacji serii C

Zarząd NFI Magna Polonia S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych, ő 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim informuje niniejszym o dokonaniu przez Spółkę
przydziału 37.500 (trzydziestu siedmiu tysięcy pięciuset) obligacji serii C zamiennych na akcje
zwykłe na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za
jedną obligację, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Funduszu
(„Obligacje”).
Spółka złożyła propozycje nabycia Obligacji w dniach 7 stycznia 2011 r. oraz 13 stycznia 2011
r. Potencjalni obligatariusze mogli przyjąć propozycje nabycia Obligacji i nabyć Obligacje w
dniach: do 8 stycznia 2011 r. (w odniesieniu do propozycji nabycia Obligacji złożonej 7
stycznia) oraz do 14 stycznia 2011 r. (w odniesieniu do propozycji nabycia Obligacji złożonej
13 stycznia).
Obligacje zostały przydzielone w dniu 13 stycznia 2011 r.
Składane przez Spółkę propozycje nabycia Obligacji opiewały łącznie na 37 500 (trzydzieści
siedem tysięcy pięćset) Obligacji.
Liczba Obligacji przydzielonych była równa liczbie Obligacji co do których złożone zostały
oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji.
Propozycje nabycia Obligacji zostały przez adresatów tych propozycji przyjęte w odniesieniu do
37.500 (trzydziestu siedmiu tysięcy pięciuset) Obligacji.
W konsekwencji przyjęcia propozycji nabycia Obligacji przez adresatów tych propozycji,
adresatom tym zostało przydzielone 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) Obligacji.
Obligacje były nabywane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej, tj. po 1.000 zł
(jeden tysiąc złotych) za każdą Obligację.
Propozycje nabycia Obligacji zostały przyjęte przez 2 (dwa) podmioty.
Obligacje zostały przydzielone 2 (dwóm) podmiotom.
Obligacje nie były nabywane przez subemitentów.
Wartość nabytych Obligacji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych propozycjami ich
nabycia oraz ceny emisyjnej Obligacji, wynosi 37.500.000 PLN (trzydzieści siedem milionów
pięćset tysięcy złotych).
Łączne koszty emisji Obligacji wynoszą:
  a)  koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz koszty doradztwa prawnego – 40 000
PLN,

  b)  koszty wynagrodzenia subemitentów – 0 PLN,

  c)  koszty sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 10
000 PLN,

  d)  koszty promocji oferty – 0 PLN.
Koszty emisji zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w miesiącu poniesienia w ramach usług
obcych.
Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży Obligacji, przypadający na jedną Obligację wynosi 1,33
PLN (jeden złoty i trzydzieści trzy grosze).

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu
Jarosław Michalik – Wiceprezes Zarządu

14-01-2011

Aktualności

Raport bieżący 10/2019

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Zarząd Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 29 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki – po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu – dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia.Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta […]

Więcej →

Raport bieżący 9/2019

Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki. Wybór członków Komitetu Audytu Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 29 lipca 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, na którym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powierzeniu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej […]

Więcej →