Raport bieżący nr 51/2012

Zawarcie umów leasingu przez INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o.

 

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Fundusz”) informuje, że w dniu 23 lipca 2012 r. spółka zależna od Emitenta Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o. (Spółka) zawarła jako korzystający następujące umowy leasingu:

– umowę leasingu finansowego nr 745287-2G-0 ze spółką ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ING), która to umowa spełnia kryterium umowy znaczącej a przewidziane w niej zabezpieczenia dokonywane są na aktywach będących aktywami o znacznej wartości oraz zabezpieczana jest poręczeniem Funduszu, (Umowa I)

– umowę leasingu finansowego nr 745269-2G-0 ze spółką ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ING), która to umowa spełnia kryterium umowy znaczącej a przewidziane w niej zabezpieczenia dokonywane są na aktywach będących aktywami o znacznej wartości oraz zabezpieczana jest poręczeniem Funduszu, (Umowa II).

 

1) Data zawarcia Umowy I i Umowy II: 23 lipca 2012r.

 

2) Oznaczenie stron Umowy I i Umowy II:

– Info-TV-OPERATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 00000408892,

– ING Lease (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000043817,

 

3) Przedmiot Umowy I:

Przedmiot leasingu: nadajniki i urządzenia monitorujące – sonda DVB-T.

 

Przedmiot Umowy II:

Przedmiot leasingu: nadajniki i urządzenia monitorujące – sonda DVB-T.

 

4) Istotne warunki Umowy I:

Wartość początkowa przedmiotu leasingu Umowy I: 6.160.000 PLN.

Wartość końcowa przedmiotu leasingu: 0% wartości początkowej przedmiotu leasingu

Okres leasingu: 48 miesięcy; opłaty leasingowe płatne z dołu, co miesiąc.

Zabezpieczeniem umowy są:

a) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Fundusz

b) Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do wydania przedmiotu leasingu i zapłaty zobowiązań wynikających z Umowy,

c)Cesja wierzytelności z Umowy o świadczenie usług emisji sygnału multipleksu w celu hurtowego oferowania audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych i telewizyjnych z dnia 28 października 2011r. ze spółką Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie,

d) Pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego w ING Bank Śląski S.A.

e) Polecenie zapłaty ustanowione na rzecz ING Lease (Polska) Sp. o.o.

 

Istotne warunki Umowy II:

Wartość początkowa przedmiotu leasingu Umowy I: 6.857.478,49 PLN.

Wartość końcowa przedmiotu leasingu: 0% wartości początkowej przedmiotu leasingu

Okres leasingu: 48 miesięcy; opłaty leasingowe płatne z dołu, co miesiąc.

Zabezpieczeniem umowy są:

a) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Fundusz

b) Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do wydania przedmiotu leasingu i zapłaty zobowiązań wynikających z Umowy,

c) Cesja wierzytelności z Umowy o świadczenie usług emisji sygnału multipleksu w celu hurtowego oferowania audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych i telewizyjnych z dnia 28 października 2011r. ze spółką Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie,

d) Pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego w ING Bank Śląski S.A.

e) Polecenie zapłaty ustanowione na rzecz ING Lease (Polska) Sp. o.o.

 

Brak jest innych niż umowne powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a zbywającym aktywa lub osobami nim zarządzającymi.

 

Kryterium uznania Umowy I i Umowy II za umowy znaczące, stanowi wartość umów w stosunku do kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

 

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

24 lipca 2012 rok

 

 

 

 

 

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →