Raport bieżący nr 51/2009

Nabycie aktywa o znacznej wartości przez spółkę zależną Funduszu.

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (Fundusz), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu; oraz § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), informuje, że w dniu 10 lipca 2009 roku doszło do nabycia przez spółkę zależną Funduszu – INFO-TV-FM Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu (INFO-TV-FM) aktywa o znacznej wartości stanowiącego rezerwację na rzecz INFO-TV-FM częstotliwości obejmującej kanały o szerokości 8 MHz, z zakresu 470 – 790 MHz, przeznaczonych do świadczenia usług audiowizualnych lub telewizyjnych na obszarze całego kraju, w technologi DVB-H, w radiokomunikacyjnej służbie radiodyfuzyjnej. Stosownie do § 7 Rozporządzenia Zarząd Funduszu informuje, że:
1) nabycie aktywa znacznej wartości przez INFO-TV-FM nastąpiło na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dni 26 czerwca 2009 r., którą dokonano rezerwacji na rzecz INFO-TV-FM częstotliwości opisanej w punkcie 3 poniżej;
2) decyzja wskazana w punkcie 1 powyżej przewidywała obowiązek zapłaty przez INFO-TV-FM opłaty rezerwacyjnej w kwocie 15.105.600 zł (piętnaście milionów sto pięć tysięcy sześćset złotych), która została wniesiona w dniu 10 lipca 2009 r. Datę tą uznaje się za datę nabycia przez INFO-TV-FM aktywa w postaci rezerwacji częstotliwości;
3) aktywem znacznej wartości jest rezerwacja na rzecz INFO-TV-FM częstotliwości obejmującej kanały o szerokości 8 MHz, z zakresu 470 – 790 MHz, przeznaczonych do świadczenia usług audiowizualnych lub telewizyjnych na obszarze całego kraju, w technologii DVB-H, w radiokomunikacyjnej służbie radiodyfuzyjnej na okres do 31 grudnia 2023 r.;
4) za dokonanie rezerwacji częstotliwości INFO-TV-FM wniosło opłatę rezerwacyjną w kwocie 15.105.600 zł (piętnaście milionów sto pięć tysięcy sześćset złotych);
5) uznanie rezerwacji częstotliwości za aktywo o znacznej wartości nastąpiło w oparciu o kryterium stosunku wartości opłaty rezerwacyjnej do wartości kapitałów własnych Funduszu;
6) nabyte aktywo zostało sfinansowane ze środków własnych INFO-TV-FM.

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu
Jarosław Michalik – Wiceprezes Zarzadu

10 lipca 2009r.

Aktualności

Raport bieżący 10/2019

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Zarząd Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 29 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki – po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu – dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia.Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta […]

Więcej →

Raport bieżący 9/2019

Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki. Wybór członków Komitetu Audytu Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 29 lipca 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, na którym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powierzeniu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej […]

Więcej →