Raport bieżący nr 50/2009

Emisja obligacji Funduszu.

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym informuje, że od dnia 9 lipca 2009 r. Fundusz przeprowadza prywatną emisję obligacji serii A (Obligacje) na następujących warunkach:
1. Cel emisji. Środki pieniężne z emisji Obligacji zostaną w całości przeznaczone na finansowanie statutowej działalności Emitenta, w tym w szczególności na finansowanie nabywania lub obejmowania akcji lub udziałów w spółkach z sektora telekomunikacyjnego, nabywanie innych papierów wartościowych oraz udzielanie pożyczek.
2. Rodzaj Obligacji. Obligacje są obligacjami na okaziciela, zabezpieczonymi, nie posiadającymi formy dokumentu.
3. Wielkość emisji. Emisja obejmuje nie więcej 20 Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20.000.000 złotych. Emisja Obligacji dochodzi do skutku jeżeli objęta zostanie co najmniej jedna Obligacja. Na dzień składania niniejszego raportu objętych zostało szesnaście Obligacji.
4. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000.000 złotych.
5. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000.000 złotych.
6. Warunki wypłaty oprocentowania. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej WIBOR 6M + 5% w skali roku. Odsetki wypłacane są w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych licząc od dnia emisji.
7. Wykup Obligacji następuje po upływie 18 miesięcy od dnia emisji o ile Fundusz lub podmioty uprawnione z Obligacji nie skorzystają z opcji wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup może nastąpić na żądanie Funduszu lub posiadacza Obligacji w dniach płatności odsetek, to jest po upływie sześciu i dwunastu miesięcy od dnia emisji. Obligacje wykupywane są po cenie równej wartości nominalnej.
8. Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym ustanowionym przez Fundusz na 5.000.000 akcji w spółce Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiot zastawu został wyceniony przez uprawnionego biegłego na kwotę 62 mln złotych. Kopia wyceny stanowi załącznik do niniejszego raportu.
9. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, to jest na dzień 31 marca 2009 r. wynosi 817.000 złotych.
10. Prognozy co do wysokości zobowiązań Emitenta na dzień wykupu Obligacji przewidują zobowiązania w wysokości około 1.000.000 złotych, nie licząc zobowiązań z tytułu wykupu Obligacji.
11. Warunkiem przydziału Obligacji było wyrażenie zgody na emisję obligacji przez Walne Zgromadzenie Funduszu. Uchwałę w tej sprawie podjęło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 8 czerwca 2009 r.

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu
Jarosław Michalik – Wiceprezes Zarządu

10 lipca 2009r.

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →