Raport bieżący nr 47/2012

Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości.

 

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Fundusz”), informuje, że w dniu 11 lipca 2012 r., otrzymał odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów, wraz z zawiadomieniem o dokonaniu, w dniu 10 lipca 2012 r., wpisu do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego przez spółkę zależną Funduszu, działającą pod firmą Romford Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Romford”), na rzecz spółki pod firmą Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie, jako administratora zastawu, na 892 udziałach w kapitale zakładowym spółki pod firmą INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu („INFO-TV-OPERATOR”), będących własnością Romford („Zastaw Rejestrowy”).

1) Oznaczenie podmiotu, na którego aktywach ustanowiono zastaw rejestrowy:
Romford Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, nr KRS 0000409852.

2) Data i sposób ustanowienia zastawu:
Zastaw Rejestrowy został ustanowiony na rzecz spółki pod firmą Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie („CDM Pekao”), jako administratora zastawu, na podstawie umowy zastawu rejestrowego o zawarciu której Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 45/2012.
Zastaw Rejestrowy został wpisany do rejestru zastawów na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 9 lipca 2012 roku, pod numerem pozycji rejestru 2313514.
Zastaw Rejestrowy, do czasu wykreślenia zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz spółki pod firmą IDMSA.PL Doradztwo Finansowe z siedzibą w Krakowie („IDMSA.PL”), działającego jako administrator zastawu, stanowiącego zabezpieczenie roszczeń wynikających z wyemitowanych przez Fundusz Obligacji Serii G, wpisanego do rejestru zastawów pod numerem pozycji 2300598, o ustanowieniu którego Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 21/2012, będzie zastawem z drugim prawem pierwszeństwa, po zastawie rejestrowym ustanowionym na rzecz IDMSA.PL.

3) Podstawowa charakterystyka aktywów, na których ustanowiono zastaw rejestrowy:
892 (osiemset dziewięćdziesiąt dwa) udziały w kapitale zakładowym spółki pod firmą INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu o wartości nominalnej 2.000 (dwa tysiące) złotych każdy („Udziały”). 

4) Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem rejestrowym:
Zastaw Rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych) ustanowiony został celem zabezpieczenia wierzytelności przyszłych, wynikających z Obligacji Serii H, które zostaną wyemitowane przez Fundusz na podstawie warunków emisji obligacji przyjętych w dniu 11 lipca 2012 r. Na wierzytelności wynikające z Obligacji Serii H składać się będą wartość nominalna obligacji, odsetki oraz koszty zaspokojenia tych wierzytelności. 
Emisja Obligacji Serii H obejmie 9.000 (dziewięć tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej emisji 9.000.000 zł (dziewięć milionów złotych), po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, z oprocentowaniem stałym w wysokości 11,1% w skali roku, z terminem wykupu przypadającym 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia emisji. Obligacje Serii D wyemitowane zostaną w ramach oferty prywatnej.
Wartość ewidencyjna Udziałów, na których ustanowiono Zastaw Rejestrowy, w księgach rachunkowych Romford wynosi 18.382.950,00 zł (osiemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100). 
Zgodnie z wyceną sporządzoną na potrzeby emisji Obligacji Serii H przez biegłego rewidenta łączna wartość Udziałów (to jest pakietu Udziałów stanowiących około 22,5% kapitału zakładowego INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o.), na dzień 30 czerwca 2012 roku, wynosi 20.458 tysięcy złotych.

5) Charakter powiązań miedzy Funduszem a CDM Pekao:
Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi i nadzorującymi Funduszu, a CDM Pekao nie występują żadne powiązania.

6) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Udziały, na których ustanowiono Zastaw Rejestrowy, stanowią aktywo o znacznej wartości z uwagi na stosunek wartości Udziałów do wysokości kapitałów własnych Funduszu, która to wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Funduszu.

7) Nazwa jednostki, której udziały są przedmiotem zastawu, ich udział w kapitale zakładowym tej jednostki, ich wartość nominalna oraz ich charakter jako lokaty kapitałowej Funduszu, a także udział Funduszu w kapitale zakładowym i liczbie posiadanych głosów na zgromadzeniu wspólników tej jednostki:

INFO-TV-OPERATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, przy ulicy Odrodzenia 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000408892. 
Przedmiotem zastawu rejestrowego jest 892 (osiemset dziewięćdziesiąt dwa) udziały stanowiące około 22,5% kapitału zakładowego INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. Łączna wartość nominalna Udziałów wynosi 1.784.000,00 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Udziały traktowane są jako długoterminowa lokata kapitałowa Romford.
INFO-TV-OPERATOR jest spółką zależną od Romford, w której Romford posiada 3.964 (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) udziały, to jest 100% udziałów w kapitale zakładowym, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt. 1 w zw. z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarzadu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

12 lipca 2012 rok

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →