Raport bieżący nr 45/2012

Zawarcie umowy zastawu rejestrowego przez spółkę zależną Funduszu.

 

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Fundusz”), informuje, że w dniu 4 lipca 2012 r., pomiędzy spółką zależną Funduszu, działającą pod firmą Romford Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Romford”) a spółką pod firmą Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie („CDM PEKAO”) została podpisana umowa zastawu rejestrowego („Umowa Zastawnicza”), na podstawie której Romford ustanowił zastaw rejestrowy na 892 udziałach w kapitale zakładowym spółki pod firmą INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu („Udziały”) („INFO-TV-OPERATOR”), stanowiących ok. 22,5% posiadanych przez Romford udziałów w INFO-TV-OPERATOR („Zastaw Rejestrowy”). Zastaw Rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych). Umowa zastawu rejestrowego została zawarta z mocą obowiązująca od dnia 29 czerwca 2012 r. Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 2009 r., Nr 67, poz. 703, z późn. zm.) Zastaw Rejestrowy powstanie z chwilą wpisania go do rejestru zastawów, o czym Fundusz poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. CDM PEKAO występuje w Umowie Zastawniczej jako administrator zastawu, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Zastaw Rejestrowy został ustanowiony w celu zabezpieczenia istniejących i przyszłych wierzytelności obligatariuszy, które będą wynikać z 9.000 (dziewięciu tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela, oznaczonych numerami od numeru 0001 do numeru 9000, zdematerializowanych, serii H, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej emisji 9.000.000 zł (dziewięć milionów złotych), z ceną emisyjną równą wartości nominalnej, z oprocentowaniem stałym w wysokości 11,1% w skali roku, z terminem wykupu przypadającym 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia emisji, które Fundusz zamierza wyemitować, przy czym emisja przedmiotowych obligacji uzależniona jest od warunku, jakim jest wpis zastawu rejestrowego na Udziałach, ustanowionego na podstawie Umowy Zastawniczej, do rejestru zastawów, na które składają się kwota należności głównej w wysokości 9.000.000 zł (dziewięć milionów złotych), odsetki od należności głównej oraz koszty zaspokojenia tych wierzytelności („Wierzytelności Zabezpieczone”). Zastaw Rejestrowy, do czasu wykreślenia zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz spółki pod firmą IDMSA.PL Doradztwo Finansowe z siedzibą w Krakowie („IDMSA.PL”), działającego jako administrator zastawu, stanowiącego zabezpieczenie roszczeń wynikających z wyemitowanych przez Fundusz Obligacji Serii G, wpisanego do rejestru zastawów pod numerem pozycji 2300598, o ustanowieniu którego Fundusz informował w komunikacie bieżącym nr 21/2012, będzie zastawem z drugim prawem pierwszeństwa, po zastawie IDMSA.PL. Romford zobowiązał się, w okresie obowiązywania Umowy Zastawniczej, do nie zbywania oraz do nie obciążania Udziałów na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody CDM PEKAO. Zastaw Rejestrowy obowiązuje do czasu zaspokojenia Wierzytelności Zabezpieczonych lub do dnia wyrażenia przez CDM PEKAO zgody na zwolnienie Zastawu Rejestrowego. Pożytki z Udziałów, na których ustanowiono Zastaw Rejestrowy, w tym w szczególności dywidendy, nie są objęte Zastawem Rejestrowym i do czasu ewentualnego przystąpienia do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy wynikających z Wierzytelności Zabezpieczonych z Udziałów w drodze ich sprzedaży, będą przypadać Romford. Wartość ewidencyjna Udziałów, na których ustanowiono Zastaw Rejestrowy, w księgach rachunkowych Romford wynosi 18 382 950,00 PLN zł (osiemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
Pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a CDM PEKAO nie występują żadne powiązania.
Przedmiot Umowy Zastawniczej stanowi aktywo o znacznej wartości z uwagi na stosunek wartości Udziałów do wysokości kapitałów własnych Emitenta, która to wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Z tego samego powodu Umowa Zastawnicza jest umową znaczącą dla Emitenta.
Łączna wartość nominalna Udziałów, stanowiących przedmiot Umowy Zastawniczej, wynosi 1.784.000,00 zł i stanowi długoterminową lokatę kapitałową Romford. Udział Romford w kapitale zakładowym INFO-TV-OPERATOR wynosi 100% i przysługują mu 3.964 głosy na Zgromadzeniu Wspólników INFO-TV-OPERATOR, stanowiące 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

5 lipca 2012 roku

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →