Raport bieżący nr 43/2009

Uchwały podjęte przez ZWZ Funduszu w dniu 8 czerwca 2009r.

 

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 8 czerwca 2009 r.:

„UCHWAŁA numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad w dniu 8 czerwca 2009 r. w brzmieniu:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a. sprawozdania z działalności Funduszu oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.;
b. sprawozdania finansowego Funduszu oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r.;
c. wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.;
d. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu, sprawozdania finansowego Funduszu oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 roku;
e. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.;
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r.;
c. pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r.;
d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r.;
e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r.;
f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.;
g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r..
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji serii B Funduszu do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Funduszu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu.
9. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia początku VI kadencji Rady Nadzorczej Funduszu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Funduszu.
13. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku kończącym się 31 grudnia 2008 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku kończącym się 31 grudnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. obejmujące:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.736.000 złotych;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie 392.000 złotych;
3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 8.747.000 złotych;
4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.812.000 złotych;
5) zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2008 roku;
6) noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu oraz na wniosek Zarządu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia pokryć stratę netto w kwocie 392.000 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) powstałą w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2008 roku, zyskami które zostaną przez Fundusz osiągnięte w kolejnych latach obrotowych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia Pani Marzenie Tomeckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Pani Marzenie Tomeckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r., to jest od dnia 1 stycznia do dnia 1 kwietnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia Panu Witoldowi Radwańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Witoldowi Radwańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r., to jest od dnia 1 stycznia do dnia 1 kwietnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Oskrobie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Piotrowi Oskrobie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r., to jest od dnia 1 stycznia do dnia 1 kwietnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia Panu Robertowi Bożyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Robertowi Bożyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r., to jest od dnia 1 stycznia do dnia 1 kwietnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r., to jest od dnia 2 kwietnia do dnia 12 sierpnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Mioduszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Dariuszowi Mioduszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r., to jest od dnia 12 sierpnia do dnia 13 listopada 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia Pan Krzysztofowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Krzysztofowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r., to jest od dnia 2 kwietnia do dnia 31 grudnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Mariuszowi Cholewa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r., to jest od dnia 1 stycznia do dnia 18 marca 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Albinowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r., to jest od dnia 1 stycznia do dnia 12 sierpnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Pani Beacie Kukawka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r., to jest od dnia 1 stycznia do dnia 18 marca 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Konradowi Smok absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r., to jest od dnia 1 stycznia do dnia 18 marca 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Pani Janinie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r., to jest od dnia 1 stycznia do dnia 18 marca 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Wojciechowi Skalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r., to jest od dnia 1 stycznia do dnia 18 marca 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r., to jest od dnia 18 marca do dnia 12 sierpnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Dariuszowi Mioduszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r., to jest od dnia 18 marca do dnia 12 sierpnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Tomaszowi Lebiedzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r., to jest od dnia 18 marca do dnia 12 sierpnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Krzysztofowi Zdanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r., to jest od dnia 18 marca do dnia 12 sierpnia 2008 r. oraz obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r., to jest od dnia 12 sierpnia do dnia 31 grudnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Dariuszowi Zych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r., to jest od dnia 12 sierpnia do dnia 31 grudnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r., to jest od dnia 12 sierpnia do dnia 31 grudnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Arturowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r., to jest od dnia 12 sierpnia do dnia 31 grudnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Tomaszowi Ciborowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r., to jest od dnia 12 sierpnia do dnia 10 grudnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Pani Lilianie Tahery absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2008 r., to jest od dnia 10 grudnia do dnia 31 grudnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: zamiany akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji serii B Funduszu do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Funduszu
Działając na podstawie art. 334 § 1 w związku z art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
W związku z zamiarem ubiegania się przez Fundusz o dopuszczenie akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym wyrażonym w uchwale nr 9/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2008 r., w związku z czym akcje podlegać będą dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia o zamianie akcji imiennych zwykłych Funduszu serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 61896667 na akcje na okaziciela.
§ 2
Statut Funduszu ulega zmianie przez wykreślenie dotychczasowej treści ust. 9.1 litera (b) Statutu w brzmieniu:
„(b) 61.896.667 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 61896667;”
oraz zastąpienie jej nową treścią w brzmieniu:
„(b) 61.896.667 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 61896667;”.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem że w zakresie określonym w § 2 uchwała będzie skuteczna prawnie z chwilą wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców.

UCHWAŁA numer 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: zmiany Statutu Funduszu.
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 litera (a) Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zmienia się Statut Funduszu w ten sposób, że:
1) zmienia się numerację ust. 9.4. Statutu, który otrzymuje numer 9.3.;
2) zmienia się numerację ust. 9.5. Statutu, który otrzymuje numer 9.4.;
3) dodaje się nowy ust. 9.5. Statutu o treści w brzmieniu:
„Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem 31 sierpnia 2011 r., w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Funduszu emitowanych w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru.”;
4) zmienia się ust. 9.6 Statutu przez wykreślenie jego dotychczasowej treści oraz zastąpienie jej nową treścią w brzmieniu:
„9.6. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do:
(a) akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
(b) warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 9.5 Statutu.”;
5) zmienia się ust. 9.7. Statutu przez wykreślenie jego dotychczasowej treści oraz zastąpienie jej nową treścią w brzmieniu:
„9.7. Z zastrzeżeniem ust. 9.8 poniżej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 9.5. Statutu, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
(a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z tymi papierami wartościowymi z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
(b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
(c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.”;
6) zmienia się ust. 9.8. Statutu przez wykreślenie jego dotychczasowej treści oraz zastąpienie jej nową treścią w brzmieniu:
„9.8. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.”.
7) dodaje się nowy ust. 9.9. Statutu o treści w brzmieniu:
„9.9. Zarząd jest upoważniony do zawierania umów o rejestrację instrumentów finansowych, które są emitowane przez Spółkę, w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.”;
8) zmienia się artykuł 10 Statutu przez wykreślenie jego dotychczasowej treści oraz zastąpienie jej nową treścią w brzmieniu:
„10.1. Fundusz emituje akcje zwykłe na okaziciela lub akcje zwykłe imienne.
10.2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje:
(a) na wniosek akcjonariusza na podstawie uchwały Zarządu, przy czym Zarząd może ustalić terminy składania takich wniosków lub postanowić, że wszystkie wnioski rozpatrzy w jednym terminie w danym roku obrotowym; albo
(b) na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
10.3. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne, jak też wyłącza się możliwość zamiany na akcje na okaziciela, tych akcji imiennych których zamiana jest wyłączona stosownie do przepisów prawa.”;
9) zmienia się ust. 22.1. Statutu przez wykreślenie jego dotychczasowej treści oraz zastąpienie jej nową treścią w brzmieniu:
„22.1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne jeżeli: (i) zawiadomienie o posiedzeniu przewidujące w porządku obrad punkt którego dotyczy uchwała, zostało doręczone wszystkim członkom Rady Nadzorczej na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany uprzednio przez członka Rady Nadzorczej w pisemnym oświadczeniu, co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia; lub (ii) wszyscy członkowie byli obecni na posiedzeniu i nie zgłosili sprzeciwu wobec poddania uchwały pod głosowanie Rady, lub (iii) uchwała została podjęta poza posiedzeniem w trybie określonym w Statucie lub Regulaminie Rady Nadzorczej.”;
10) zmienia się ust. 24.3. lit. (d) Statutu przez wykreślenie jego dotychczasowej treści oraz zastąpienie jej nową treścią w brzmieniu:
„(d) wyznaczanie biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Funduszu;”;
11) zmienia się ust. 24.3 lit. (f) Statutu przez wykreślenie jego dotychczasowej treści oraz zastąpienie jej nową treścią w brzmieniu:
„(f) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia;”;
12) zmienia się ust. 24.3 lit. (i) Statutu przez wykreślenie jego dotychczasowej treści oraz zastąpienie jej nową treścią w brzmieniu:
„(i) ustalanie jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego uchwalone przez Walne Zgromadzenie zmiany oraz wprowadzanie do jednolitego tekstu Statutu zmian o charakterze redakcyjnym.”;
13) wykreśla się w całości ust. 30.2. Statutu, wstawiając w miejsce jego treści słowo „skreślony” pisane kursywą;
14) zmienia się ust. 30.6 Statutu przez wykreślenie jego dotychczasowej treści oraz zastąpienie jej nową treścią w brzmieniu:
„30.6. Zdjęcie z porządku obrad bądź odstąpienie od rozpatrzenia sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga ich jednomyślnej zgody.”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a staje się skuteczna prawnie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców.

UCHWAŁA numer 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
W związku z podjęciem uchwał, których przedmiotem jest zmiana Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu oraz do wprowadzenia do ustalonego tekstu jednolitego niezbędnych poprawek redakcyjnych i sprostowania omyłek pisarskich.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: ustalenia początku VI kadencji Rady Nadzorczej Funduszu
Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
1. W związku z wygaśnięciem w dniu 30 marca 2009 roku mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej Funduszu V Kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu stwierdza, że z dniem 30 marca 2009 roku zakończeniu uległa V kadencji Rady Nadzorczej Funduszu.
2. Wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu stwierdza, że członkowie Rady Nadzorczej: Pan Mirosław Barszcz, Pan Mirosław Janisiewicz, Pan Zbigniew Kazimierczak, Pani Kinga Stanisławska i Pan Jacek Socha, zostali przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 30 marca 2009 roku powołani do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej VI Kadencji Rady Nadzorczej Funduszu, która rozpoczęła swój bieg w dniu 30 marca 2009 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na emisję obligacji.
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 lit (b) Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”), postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na emisję przez Fundusz obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych). Emisja obligacji może nastąpić w jednej lub kilku seriach, pod warunkiem że ich łączna wartość nominalna nie będzie przekraczać wskazanej wyżej wartości.
§ 2
Upoważnia się Zarząd do określenia pozostałych warunków emisji obligacji, w tym w szczególności rodzaju obligacji, warunków dotyczących wartości nominalnej i ceny emisyjnej obligacji, ustanowienia zabezpieczenia obligacji, terminu ich zapadalności oraz warunków wykupu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Funduszu.
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Z tytułu sprawowanej funkcji Członkom Rady Nadzorczej Funduszu przysługuje wynagrodzenie w kwocie 2.000 miesięcznie brutto.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu

Jarosław Michalik – Wiceprezes Zarządu

8 czerwca 2009 r.

Aktualności

Raport bieżący 16/2020

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 18 listopada 2020 r. powiadomienia złożonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcji na akcjach Spółki. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zawiadomienie M. Janisiewicz_2020_11_18 Mirosław Janisiewicz – […]

Więcej →

Raport bieżący 15/2020

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 5 października 2020 r. Zarząd spółki Magna Polonia S.A. (dalej „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 05.10.2020 r. o podpisaniu przez spółkę zależną Emapa S.A. umowy handlowej z Apple Distribution International Limited na dostarczanie usług Emapa S.A. („Umowa”) informuje, że: 1. Umowa spółki zależnej […]

Więcej →