Raport bieżący nr 42/2012

Powołanie członków Rady Nadzorczej Funduszu nowej kadencji.

 

Działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. („Fundusz”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 26 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Funduszu powołało Radę Nadzorczą na kolejną kadencję w składzie:


1. Pan Piotr Stanisław Woźny;
2. Pani Kinga Izabela Stanisławska;
3. Pan Mirosław Jan Barszcz;
4. Pan Tadeusz Pietka;
5. Pan Jacek Waldemar Socha.

Wszyscy powołani członkowie Rady Nadzorczej pełnili funkcje w Radzie Nadzorczej Funduszu poprzedniej kadencji. Zarząd Funduszu przekazuje poniżej informacje, o których mowa w § 28 pkt. 4), pkt. 5) i pkt. 6) ww. rozporządzenia, dotyczące Panów Piotra Woźnego, Tadeusza Pietki, Mirosława Barszcza, Jacka Sochy oraz Pani Kingi Stanisławskiej:

1. Pan Piotr Stanisław Woźny
Pan Piotr Woźny jest radcą prawnym, ukończył Wydział Prawa UAM w Poznaniu (1995) i aplikację sądową (1998). W latach 2000 – 2001 wiceminister w Ministerstwie Łączności w rządzie prof. Jerzego Buzka. Po zakończeniu pracy w administracji państwowej zaangażowany w rozwój praktyki prawniczej prowadzonej obecnie pod firmą Grynhoff, Woźny i Wspólnicy. W swojej praktyce zawodowej koncentruje się na kształtowaniu regulacji prawnych i sposobu funkcjonowania sektorów regulowanych w Polsce.

Pan Piotr Woźny nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Funduszu, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

2. Pan Tadeusz Pietka
Pan Tadeusz Pietka posiada ponad 15 lat doświadczenia biznesowego z Kanady, Wielkiej Brytanii oraz CEE/CIS w szczególności Polski, Ukrainy, Rosji i Rumuni. Swoje doświadczenie zdobywał poprzez prace w dużych międzynarodowych korporacjach, firmach konsultingowych, funduszach private equity. Pan Tadeusz Pietka pomagał w budowie oraz restrukturyzacji wielu instytucji finansowych, w szczególności banków detalicznych, banków hipotecznych oraz brokerów finansowych i hipotecznych.

Wykształcenie: 
1990 – 1994 – Wilfrid Laurier University – Waterloo, Ontario, Kanada. 
Ukończył z wyróżnieniem Wydział Ekonomii; kierunek Finanse i Rachunkowość
1998 – 2000 – London Business School, Londyn, Wielka Brytania.
Studia w zakresie Master of Business Administration (MBA).
1997 – 2003 – Association for Investment Management & Research, Charlotesville, Virginia, USA. Uprawniony Analityk Finansowy (CFA).

Przebieg pracy zawodowej: 
 1994 – 1998 Royal Bank of Canada, Toronto, Ontario, Kanada. Początkowo był dealerem walutowym na rynkach międzybankowych, a później zajmował się analizą rynków walutowych i pozyskiwaniem klientów instytucjonalnych z Europy.
 2000 McKinsey& Company, Warszawa, Polska – Associate.
 2001 Bain- & Company Inc. Toronto, Ontario, Kanada – Senior Business Consultant. Pełnił kluczową rolę w reorganizacji firm telekomunikacyjnych w Ameryce Północnej. 
 2001 – 2002 Bank of Montreal, Toronto, Ontario, Kanada – Senior Business Consultant. Prowadził planowanie i wdrozenie projektów konsultingowych dla departamentu rynków kapitałowych, bankowosci korporacyjnej i inwestycyjnej oraz departamentu skarbu.
 2003 – 2004 GE Bank Mieszkaniowy, Warszawa, Polska. Członek Zarządu oraz Dyrektor Operacyjny i Dyrektor ds. Kredytów. Współodpowiedzialny za planowanie oraz wdrożenie projektu strategii biznesowych (sprzedaż, operacje, underwriting, ryzyko, serwising, windykacja). 
 Dom Bank, Warszawa, Polska. (oddział specjalistyczny Getin Bank S.A.) – Dyrektor Zarządzający. 
 2004 – 2006 Getin Holding SA, Wrocław, Polska. Wiceprezes Zarządu.
 Getin Leasing, Wrocław, Polska . Prezes Zarządu. 
 2006 – 2007 Allianz Poland S.A., Warszawa, Polska – Doradca Prezesa Zarządu. 
 2006 – 2007 Allianz Biznes Sp. z o.o.. (późniejszy Alianz Bank Polska) – Członek Zarządu,
 2007 – 2009 The Bank, Kijów, Ukraina – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej odpowiedzialny za rozwój, pozyskiwanie finansowania, pozyskiwanie partnerów strategicznych oraz opracowanie „exit stategy”. 
 2007-2009 STC Investments, Kijów, Ukraina – Dyrektor Zarządzający.
 2008 – obecnie Colonade International, Warszawa, Polska – Założyciel, Prezes Zarządu.
 2009 – Boryszew S.A., Warszawa, Polska – Członek Rady Nadzorczej
 2009 – Hygenika S.A., Warszawa, Polska – Członek Rady Nadzorczej 

Według złożonego oświadczenia Pan Tadeusz Pietka nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Funduszu. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

3. Pan Mirosław Jan Barszcz
Ur. w 1970 r.. Od 1996 roku pracował w międzynarodowych firmach doradczych – Ernst&Young, Arthur Andersen, PricewaterhouseCopers. W grudniu 2005 roku został powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za legislację podatkową. Złożył dymisję w maju 2006 roku. W 2006 i 2007 roku kierował pracami zespołów przygotowującymi projekty Rządowej Strategii Polityki Rodzinnej oraz projektu Rządowej Strategii Wsparcia Budownictwa Mieszkaniowego.
W sierpniu 2007 został ministrem budownictwa. Został odwołany po wyborach parlamentarnych, w listopadzie 2007 roku. Od stycznia 2008 roku prowadzi niezależną działalność doradczą. Między innymi brał udział w pracach nad przygotowaniem projektu Rządowej Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Pan Mirosław Barszcz ukończył w 1994 roku Wydział Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Pan Mirosław Barszcz od wielu lat współpracuje z wieloma organizacjami biznesowymi, między innymi z Business Centre Club oraz Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji.

Według złożonego oświadczenia Pan Mirosław Barszcz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Funduszu, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

4. Pan Jacek Waldemar Socha
Ur. w 1960 r. Jest absolwentem Politechniki Lubelskiej w Lublinie gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka. Pan Jacek Socha rozpoczął swoją karierę zawodową w 1987 gdzie do 1994 roku pracował na stanowisku Główny Specjalista ds. Inwestycji i remontów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Zamościu. 
W latach 1996 – 1998 pełnił funkcje Dyrektora w Zakładach Wykonawstwa Sieci Elektrycznych po czym w latach 1997 – 1998 był Doradcą Zarządu w Navigator Finance oraz II Narodowym Funduszu Inwestycyjnym. 
W latach 1997 – 1999 był Doradcą Ministra Skarbu Państwa po czym zajmował stanowiska kierownicze w Zamojskiej Korporacji Energetycznej (Prezes Zarządu 1998 – 2002), Elektrim Volt (Wiceprezes Zarządu 2004 – 2005), Polskie Sieci Elektroenergetyczne (pełniący funkcje Prezesa Zarządu 2006 – 2007).
Pan Jacek Socha począwszy od 2002 roku do 2006 prowadził własną działalność gospodarczą pod firmą Jacek Socha Doradztwo Gospodarcze.
W latach 2007 – 2008 był konsultantem w spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne INFO.
Pan Jacek Socha jest obecnie Partnerem w spółce Executive Network Poland.
Pan Jacek Socha dodatkowo pełnił funkcje: 
2007 – 2007 Członek Rady Nadzorczej PGE – Energia SA 
2006 – 2007 Członek Rady Nadzorczej PGE – SA
2006 – 2007 Członek Rady Nadzorczej POLKOMTEL SA
2006 – 2007 Członek Rady Nadzorczej EXATEL SA
2004 – 2004 Członek Rady Nadzorczej EV Żychlińskie Transformatory sp. z o.o. ( Grupa Elektrim )
1998 – 2000 Przewodniczący Rady Nadzorczej Lubelsko-Małopolskiej Spółki Cukrowej SA
1997 – 1998 Członek Rady Nadzorczej „Grupa EDA” 

Według złożonego oświadczenia Pan Jacek Socha nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Funduszu, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

5. Pani Kinga Izabela Stanisławska 
Pani Kinga Stanisławska jest bankierem inwestycyjnym o dużym doświadczeniu w regionie Europy Środkowo Wschodniej oraz byłych republik radzieckich. W latach 2007-2009 pracowała jako globalny szef departamentu Telekomów Mediów i Technologii w Banku Raiffeisen w Wiedniu. 
Poprzednio Pani Kinga Stanisławska zajmowała stanowisko Principal Banker w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie oraz Warszawie, gdzie prowadziła projekty z zakresu inwestycji typu private equity oraz projekty finansowania długiem. W latach 2000-2001 pracowała na stanowisku Managera w ING Barings w Londynie gdzie była szefem zespołu EMEA Equity Capital Markets. Karierę bankiera zaczynała w Citigroup (Schroder Salomon Smith Barney) w departamencie Corporate Finance w Londynie i Nowy Jorku. Pani Kinga Stanisławska ukończyła Wyższą Szkolę Zarządzania (IECS) w Strasburgu, Francji, posiada dyplom Uniwersytetu w Manchesterze (Wielka Brytania) z zakresu zarządzania i języka francuskiego. Jest również absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2004 ukończyła kilkumiesięczny kurs zarządzania na Harvard Business School (TGMP 14)

Według złożonego oświadczenia Pani Kinga Stanisławska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Funduszu, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

27 czerwca 2012 roku

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →