Raport bieżący nr 4/2009

Zmiany w składzie Zarządu

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), Zarząd NFI Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30 stycznia 2008 r.:

Rada Nadzorcza Funduszu odwołała, ze skutkiem od dnia 2 lutego 2009 r., Pana Krzysztofa Urbańskiego z funkcji Prezesa Zarządu Funduszu, powierzając mu jednocześnie od tego dnia funkcję Członka Zarządu Funduszu; oraz

Rada Nadzorcza Funduszu powołała do Zarządu Funduszu, ze skutkiem od dnia 2 lutego 2009 r. Pana Alberta Kuźmicza powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Funduszu oraz od dnia 3 lutego 2009 roku Pana Jarosława Michalika powierzając mu funkcję Członka Zarządu Funduszu.

Informacje, o których mowa w par. 28 pkt 4), pkt 5) i pkt 6) w/wym. Rozporządzenia, dotyczące Panów Alberta Kuźmicza i Jarosława Michalika, Zarząd NFI Magna Polonia S.A. przekazuje poniżej: Informacje o Panu Albercie Kuźmiczu

Albert Kuźmicz jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł magistra na Wydziale Ekonomii, ukończył również studia podyplomowe MBA AE Poznań Georgia State University.

Karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku na stanowisku kierownika Działu Usług Dodanych w PUT KOMA S.A. W latach 2001-2005 jako dyrektor generalny oraz członek zarządu w ICP Sp. z o.o. od podstaw zorganizował nowe przedsięwzięcie polegające na uruchomieniu działalności operatora świadczącego usługi dostępu do Internetu na terenie Wielkopolski. W 2005 roku zajmował stanowisko kierownika projektu w UPC Polska, a w latach 2005-2008 jako zastępca dyrektora Biura Strategii i Rozwoju w Vectra SA był współodpowiedzialny za tworzenie strategii jednego z największych operatorów szerokopasmowych usług dla klientów indywidualnych w Polsce. W tym samym okresie pełnił funkcję prezesa zarządu w Teleplus Sp. z o.o. W 2007 roku uczestnicząc w jednej z największych niezależnych polskich grup telekomunikacyjnych w Polsce sprawował nadzór nad uruchamianiem nowego przedsięwzięcia na Ukrainie. W roku 2008 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu w firmie LitPol Sp. z o.o., która została powołana przez operatorów Krajowych Systemów Energetycznych Polski i Litwy w celu realizacji strategicznego projektu dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej – mostu energetycznego pomiędzy Polską i Litwą.

Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej w Mediatel S.A.

Albert Kuźmicz współpracował ponadto z Ogólnopolską Izbą Komunikacji Kablowej nad projektem Internet w Szkołach, pełnił również funkcję doradcy Ministra Łączności Tomasza Szyszki w zakresie problematyki m.in. VoIP, liberalizacji rynku telekomunikacyjnego.

Informacje o Panu Jarosławie Michaliku

Jarosław Michalik ma lat 31. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Kierunku Finanse Przedsiębiorstw. W 2006 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Finansów tej samej uczelni.

Karierę zawodową rozpoczynał od stażu (2000 oraz 2001 rok) w dziale audytu i doradztwa gospodarczego firmy Arthur Andersen, gdzie obsługiwał podmiotów z sektora bankowego oraz funduszy inwestycyjnych. W 2002 roku rozpoczął pracę w Grupie Softbank S.A. na stanowisku kontrolera finansowego, po czym od 2006 roku pełnił funkcję Kierownika Działu Kontrolingu oraz Nadzoru Właścicielskiego w Grupie SPIN S.A. odpowiadając za nadzór właścicielski oraz inwestycje kapitałowe. Następnie w 2008 roku był szefem działu finansów w spółce LitPol Link, odpowiedzialnej za projekt oraz budowę połączenia energetycznego między Polska a Litwą.

Od 2004 roku jako konsultant prowadził liczne projekty z zakresu finansów i prawa podatkowego dla czołowych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, a w szczególności:

– współpracował w zakresie tworzenia polityki podatkowej dla największych operatorów alternatywnych w Polsce;

– przeprowadzał liczne transakcje przejęć współpracując z wiodącą grupą medialną w Polsce;

– uczestniczył w procesie pre-IPO dla czołowej platformy cyfrowej w Polsce;

– współtworzył politykę cen transferowych dla polskich i międzynarodowych grup kapitałowych;

– uczestniczył w procesach opiniowania zmian legislacyjnych aktów wykonawczych do Prawa Telekomunikacyjnego związanych z rachunkowością regulacyjną. 

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →