Raport bieżący nr 41/2012

Uchwały podjęte przez ZWZ NFI Magna Polonia S.A. w dniu 26 czerwca 2012 roku.

 

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 7) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości:


1. treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu (ZWZ) w dniu 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Karola Kucha.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje: 
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad w dniu 26 czerwca 2012 roku w brzmieniu:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6) Przedstawienie i rozpatrzenie:
6.1 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku 2011.
6.2 sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2011
6.3 wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2011.
6.4 sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku 2011 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2011.
7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku 2011 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2011.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku 2011.
11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2011.
14) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku 2011.
15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, pełniącym obowiązki w roku 2011.
16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, pełniącym obowiązki w roku 2011.
17) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
18) Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A, działając na podstawie § 16 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, postanawia co następuje:
§ 1.
W związku z niewielką liczbą akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku 2011 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku obejmującego sprawozdanie finansowego Spółki za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku 2011 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku obejmujące badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku 2011 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2011.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku kończącym się 31 grudnia 2011roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku kończącym się 31 grudnia 2011roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011roku
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011roku, obejmujące:
sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011r. wykazujące stratę netto w kwocie 17.131 tys. PLN,
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 99.528 tys. PLN,
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17.085 tys. PLN,
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28 tys. PLN,
informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011roku obejmujące:
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 106.331 tys. PLN,
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011roku wykazujące stratę netto w kwocie 5.533 tys. PLN,
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.345 tys. PLN,
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.408 tys. PLN, 
informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu oraz na wniosek Zarządu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia pokryć stratę netto w kwocie 17.131.355,05 (siedemnaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych i pięć groszy) złotych powstałą w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2011 roku, zyskami które zostaną przez Fundusz osiągnięte w kolejnych latach obrotowych. 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Mikosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Jarosławowi Mikosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 roku, to jest od dnia 18 lipca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Frączkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Marcinowi Frączkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku, to jest od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie: udzielenia Panu Albertowi Kuźmiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Albertowi Kuźmiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku, to jest od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 18 lipca 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku, to jest od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 18 lipca 2011 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Piotrowi Woźnemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku, to jest od dnia 23 grudnia 2011roku do dnia 31 grudnia 2011roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Kindze Stanisławskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Pani Kindze Stanisławskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku, to jest od dnia 01 stycznia 2011roku do dnia 31 grudnia 2011roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Jackowi Socha z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Jackowi Socha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku, to jest od dnia 01 stycznia 2011roku do dnia 31 grudnia 2011roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Mirosławowi Barszczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Mirosławowi Barszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku, to jest od dnia 01 stycznia 2011roku do dnia 31 grudnia 2011roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.


UCHWAŁA numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Tadeuszowi Pietce z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku, to jest od dnia 01 stycznia 2011roku do dnia 31 grudnia 2011roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Funduszu Zbigniewowi Kazimierczakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Zbigniewowi Kazimierczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011roku, to jest od dnia 01 stycznia 2011roku do dnia 23 grudnia 2011roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Funduszu
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu wobec upływu wspólnej dla wszystkich członków kadencji, powołuje Pana Piotra Stanisława Woźnego do Rady Nadzorczej Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.


UCHWAŁA numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Funduszu
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu wobec upływu wspólnej dla wszystkich członków kadencji, powołuje Panią Kingę Izabelę Stanisławską do Rady Nadzorczej Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Funduszu
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu wobec upływu wspólnej dla wszystkich członków kadencji, powołuje Pana Mirosława Jana Barszcza do Rady Nadzorczej Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Funduszu
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu wobec upływu wspólnej dla wszystkich członków kadencji, powołuje Pana Tadeusza Pietkę do Rady Nadzorczej Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2012 roku 
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Funduszu
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu wobec upływu wspólnej dla wszystkich członków kadencji, powołuje Pana Jacka Waldemara Sochę do Rady Nadzorczej Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 45.883.333 akcji, stanowiących 52,89 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 45.883.333, z czego 45.883.333 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

27 czerwca 2012 roku

Aktualności

Raport bieżący 13/2020

Zarejestrowanie udziałów objętych przez Spółkę Zarząd spółki Magna Polonia S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w związku z raportem bieżącym Spółki nr 6/2020 z dnia 9 marca 2020 r., niniejszym informuje, że w dniu 18 września 2020 r. Spółka powzięła informację o zarejestrowaniu w dniu 16 września 2020 r. […]

Więcej →

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →