Raport bieżący nr 39/2013

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 20 czerwca 2013 roku

 

Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 20 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Annę Szymańczyk.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 63.149.904 akcji, stanowiących 45,3598% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 63.149.904, z czego 63.149.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

UCHWAŁA numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółka”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 20 czerwca 2013 roku porządek obrad w brzmieniu następującym:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6) Przedstawienie dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej oraz powzięcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7) Przedstawienie i rozpatrzenie:
i. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2012.
ii. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2012.
iii. wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2012.
iv. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2012 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2012.
8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2012 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2012.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.
11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Magna Polonia w roku 2012.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Magna Polonia za rok 2012.
15) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku 2012.
16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, pełniącym obowiązki w roku 2012.
17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, pełniącym obowiązki w roku 2012.
18) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
19) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
21) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
22) Wolne wnioski.
23) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 63.149.904 akcji, stanowiących 45,3598% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 63.149.904, z czego 63.149.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
W związku z niewielką liczbą akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 63.149.904 akcji, stanowiących 45,3598% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 63.149.904, z czego 63.149.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 19 ust. 3 zdanie ostatnie Statutu Magna Polonia S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z dokooptowaniem Pana Sebastiana Bogusławskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 grudnia 2012 roku, postanawia co następuje:
§ 1
Zatwierdzić dokooptowanego – w drodze uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 grudnia 2012 roku – do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Sebastiana Bogusławskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 63.149.904 akcji, stanowiących 45,3598% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 63.149.904, z czego 63.149.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Magna Polonia za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Magna Polonia roku 2012 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2012
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r. obejmującego sprawozdanie finansowego Spółki za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Magna Polonia za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Magna Polonia w roku 2012 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółka) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r. obejmujące sprawozdanie finansowego Spółki za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Magna Polonia za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2012 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty osiągniętej w roku 2012.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 63.149.904 akcji, stanowiących 45,3598% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 63.149.904, z czego 63.149.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Magna Polonia S.A. w roku kończącym się 31 grudnia 2012r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółka”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Magna Polonia S.A. w roku kończącym się 31 grudnia 2012r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 63.149.904 akcji, stanowiących 45,3598% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 63.149.904, z czego 63.149.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółka”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 63.149.904 akcji, stanowiących 45,3598% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 63.149.904, z czego 63.149.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółka”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r., obejmujące:
1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. wykazujące stratę netto w kwocie 21.083.938,98 tys. PLN,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 71.689.076,43 tys. PLN,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.168.156,53 tys. PLN,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27.868,39 tys. PLN,
5. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 63.149.904 akcji, stanowiących 45,3598% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 63.149.904, z czego 63.149.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółki”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r. obejmujące:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 106.201.995,44 tys. PLN,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. wykazujące zysk netto w kwocie 936.018,95 tys. PLN,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.779.433,38 tys. PLN,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.571.344,95 tys. PLN,
5. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 63.149.904 akcji, stanowiących 45,3598% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 63.149.904, z czego 63.149.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki oraz na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółka”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto w kwocie 21.083.938,98 złotych powstałą w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2012 roku, zyskami które zostaną przez Spółkę osiągnięte w kolejnych latach obrotowych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 63.149.904 akcji, stanowiących 45,3598% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 63.149.904, z czego 63.149.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Mikosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółki”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Mikosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 r., to jest od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 63.149.904 akcji, stanowiących 45,3598% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 63.149.904, z czego 63.149.904 głosów oddano „przeciw”, głosów „za” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.

Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Frączkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółka”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Frączkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r., to jest od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 63.149.904 akcji, stanowiących 45,3598% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 63.149.904, z czego 63.149.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Woźnemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółki”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r., to jest od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 63.149.904 akcji, stanowiących 45,3598% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 63.149.904, z czego 63.149.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Kindze Stanisławskiej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółka”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kindze Stanisławskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r., to jest od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 26 listopada 2012 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 63.149.904 akcji, stanowiących 45,3598% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 63.149.904, z czego 63.149.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Socha z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółki”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Socha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r., to jest od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 17 października 2012r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 63.149.904 akcji, stanowiących 45,3598% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 63.149.904, z czego 63.149.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Barszcz z wykonania obowiązków
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółka”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Barszcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r., to jest od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 63.149.904 akcji, stanowiących 45,3598% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 63.149.904, z czego 63.149.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Pietka z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółka”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tadeuszowi Pietka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r., to jest od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 63.149.904 akcji, stanowiących 45,3598% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 63.149.904, z czego 63.149.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Kryczka z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółka”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Kryczka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r., to jest od dnia 17 października 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 63.149.904 akcji, stanowiących 45,3598% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 63.149.904, z czego 63.149.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sebastianowi Bogusławskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r.
Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółka”) postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012r., to jest od dnia 13 grudnia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 63.149.904 akcji, stanowiących 45,3598% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 63.149.904, z czego 63.149.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż:
I. zmienia treść art. 4 na następującą:
„Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037). Spółka została założona na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późniejszymi zmianami), której przepisy znajdują zastosowanie do Spółki do czasu utraty jej mocy z dniem 1 stycznia 2013 roku.”
II. zmienia treść art. 7.1. na następującą:
„7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
2) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce,
3) nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
4) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
6) udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce,
7) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Spółki,
8) pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
9) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z ),
10) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
11) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
12) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
13) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z).”
III. uchyla postanowienia art. 7.2.
IV. uchyla postanowienia art. 9a w całości.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a wywołuje skutki z chwilą dokonania wpisu zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 63.149.904 akcji, stanowiących 45,3598% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 63.149.904, z czego 63.149.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
§ 1
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu zawarte w uchwale nr 20, podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 czerwca 2013 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 63.149.904 akcji, stanowiących 45,3598% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 63.149.904, z czego 63.149.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
Działając na podstawie art. 32 ust. 32.2 Statutu Magna Polonia S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:
§ 1
1. W związku ze zmianą firmy Spółki oraz uchyleniem ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późniejszymi zmianami), zmienić regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, w ten sposób, że gdy w treści aktualnie obowiązującego regulaminu występuje określenie „Fundusz” zostaje ono zamienione na słowo „Spółka” oraz nadać mu brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały.
2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 grudnia 2009r. przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 grudnia 2009r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 63.149.904 akcji, stanowiących 45,3598% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 63.149.904, z czego 63.149.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Załącznik do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. z dnia 20 czerwca 2013r.:
„Regulamin Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”

Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
1. Niniejszy Regulamin określa tryb zwoływania, procedurę prowadzenia obrad i podejmowanie uchwał Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A. zwanych dalej „Walnym Zgromadzeniem”.
2. Walne Zgromadzenia obradowa mogą jako:
1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
3. Walne Zgromadzenie odbywają się w Siedzibie Spółki, w dniach roboczych.
§2
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie Walnych Zgromadzeń należy do obowiązków Zarządu Spółki.
2. Obsługę techniczno-organizacyjną Walnych Zgromadzeń zapewnia Spółka.
§3
1. W obradach Walnych Zgromadzeń mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:
1) Osoby, będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu),
2) Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawcy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
3) Pełnomocnicy akcjonariuszy na podstawie pełnomocnictw udzielonych w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnicy osób prawnych winni przedstawić aktualny wypis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Pełnomocnictwa udzielane w formie elektronicznej mocodawcy przesyłają pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4) Inne osoby wskazane w przepisach praw dotyczących Spółek publicznych.
2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć bez prawa głosu:
1) Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
2) Eksperci i doradcy zaproszeni przez organ zwołujący Zgromadzenie,
3) Prawnicy Spółki oraz inne osoby zaproszone do udziału w Zgromadzeniu przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie,
4) Notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia,
5) Biegły rewident, jeśli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą sprawy finansowe ,
§4
1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w sprawach objętych porządkiem obrad w formie uchwał po przeprowadzeniu głosowania.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo, że nie były umieszczone w porządku uchwał.
Rozdział II
Tryb zwołania i odwołania Walnych Zgromadzeń
§5
1. Tryb zwoływania Walnych Zgromadzeń reguluje art. 398-402 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie art. 26-27 Statutu Magna Polonia S.A.
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia przez uprawnione organy Spółki, o których mowa w powołanych w ustępie poprzedzającym przepisach, oraz umieszczenie określonych spraw w porządku obrad wymaga uzasadnienia.
3. Odpisy sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.
4. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
5. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek podmiotów, o których mowa w przepisach wymienionych w ust. 1, powinno odbyć się w terminie wskazanym we wniosku z zastrzeżeniem, że jeżeli dotrzymanie terminu wskazanego we wniosku napotyka na istotne przeszkody w najbliższym terminie po porozumieniu z jego wnioskodawcami.
6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, zwołanego w trybie ust. 2 i 5 niniejszego Regulaminu będzie możliwe za zgodą wnioskodawców, jeżeli jego odbycie napotka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa), albo stało się bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w drodze opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących nie później niż dwa tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.
7. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w rybie przedstawionym w ust. 6 niniejszego Regulaminu.
Rozdział III
Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności
§6
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wskazana przez Zarząd.
2. Osoba upoważniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ustępie poprzedzającym, przeprowadza niezwłocznie wybór przewodniczącego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia następuje w głosowaniu jawnym.
4. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na Przewodniczącego Zgromadzenia możliwy jest wybór przez aklamację.
5. Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie, a w głosowaniu uzyskał największą ilość ważnych głosów oddanych.
§7
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności.
2. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji oraz ilości głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Lista obecności sporządzona jest na podstawie podpisanej przez Zarząd Spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy zawierać powinna nazwiska i imiona albo nazwy firm uprawionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, ich miejsce zamieszkania, siedzibę, liczbę akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
4. Lista obecności sporządza pracownik Spółki lub osoba wskazana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Do obowiązków osób, wymienionych w ustępie poprzedzającym należy:
1) Sprawdzenie czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
2) Sprawdzenie tożsamości akcjonariusza,
3) Sprawdzenie tożsamości osoby składającej pełnomocnictwo akcjonariusza i prawidłowości wystawienia pełnomocnictwa,
4) W przypadku pełnomocnictwa osób prawnych dodatkowo sprawdzenie aktualnego wypisu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
5) Uzyskanie podpisu akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności,
6) Przyjęcie oryginałów pełnomocnictwa i wypis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
7) Wydanie karty do głosowania.
Rozdział IV
Obowiązki i uprawnienia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§8
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawców przebiegu obrad o poszanowaniu praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma obowiązek przeciwdziałać w nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia oraz zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może, bez ważnych powodów, składać rezygnacji ze swej funkcji.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami i może podejmować decyzje w każdej sprawie porządkowej.
§9
1. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad,
2) Czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z ustalonym porządkiem obrad oraz przestrzeganiem przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, innych obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu,
3) Udzielenie głosu biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszom i ich pełnomocnikom, a w razie potrzeby zaproszonym osobom,
4) Udzielenie głosu członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki oraz biegłemu rewidentowi, w granicach ich kompetencji w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw omawianych na Walnym Zgromadzeniu oraz udzielenia uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczącej Spółki,
5) Czuwanie, aby udzielane odpowiedzi na pytania uczestnika Walnego Zgromadzenia, przede wszystkim osoby wymienione w punkcie poprzedzającym nie naruszyły przepisów ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi w zakresie wynikającym z obowiązków informacji spółki publicznej,
6) Zarządzenie, w uzasadnionych przypadkach, krótkich przerw w obradach Walnego Zgromadzenia, nie stanowiących odroczenia obrad Zgromadzenia i nie mających na celu utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw,
7) Zarządzenie głosowania nad sprawami porządkowymi, które mogą dotyczyć wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad. W tym trybie nie mogą poddane być pod głosowanie uchwały, które mogą wpłynąć na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw,
8) Uczestniczenie w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie,
9) Zarządzenie głosowania, informacje o trybie podejmowania uchwał oraz czuwanie nad prawidłowością przebiegu głosowania,
10) Ogłoszenie wyników głosowania,
11) Rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych,
12) Wydzielenie z notariuszem sporządzającym protokół w Walnego Zgromadzenia,
13) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia, po wyczerpaniu porządku obrad i niezwłoczne podpisanie protokołu sporządzonego przez notariusza.
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
2. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu o podtrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego rozstrzyga Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą względną większością głosów.
Rozdział V
Przebieg Walnego Zgromadzenia
§10
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad, Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwał chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zostać podjęta przez Walne Zgromadzenie jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
4. Zdjęcie z porządku obrad, bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich wnioskodawców popartej względną większością głosów Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenia nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad, bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, z wyjątkiem wnioskodawcy.
6. Akcjonariuszowi przysługuje prawo do:
1) Złożenia umotywowanego sprzeciwu do uchwały Walnego Zgromadzenia,
2) Zaskarżenia uchwały, jeżeli akcjonariusz nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia, zawartego w treści uchwały.
§11
Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie porządku obrad i każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki, nie dłużej niż 5 minut.
§12
1. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością członkom Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki, referentowi sprawy, biegłemu rewidentowi i zaproszonym gościom.
§13
Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu uczestnicy Walnego Zgromadzenia.
§14
1. Po przedstawieniu sprawy objętej porządkiem obrad, Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję. Dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest do udzielenia akcjonariuszom na ich żądanie informacji ustnych lub pisemnych dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad z zastrzeżeniem przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
3. Zarząd Spółki odmówi udzielenia informacji w przypadkach, gdy:
1) Mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce,
2) Mogłoby to narazić członków zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilno-prawnej lub administracyjnej.
§15
Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
§16
1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem, każdego głosowania, nadzorowania Obsługi komputerowej oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników głosowania.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna niezwłocznie informuje o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego trybu postępowania.
3. Stwierdzając prawidłowy przebieg, członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują protokół (wydruk komputerowy) zawierający wyniki głosowania.
§17
1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
3. Tajne głosowanie należy także zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych przez Walne Zgromadzenie.
4. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powołanej przez Walne Zgromadzenie.
§18
1. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w drodze głosowania na każdego zgłoszonego kandydata z osobna, w kolejności zgłoszenia kandydatur.
2. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić jedno, łączne, tajne głosowanie nad wszystkimi kandydaturami, o ile żaden z akcjonariuszy nie wyrazi sprzeciwu.
3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe lub doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać, w razie wyboru, swoją funkcję w Radzie Nadzorczej.
4. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadnione w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
5. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien załączyć, co najmniej oświadczenie zawierające zgodę na wybór do Rady Nadzorczej oraz oświadczenie o braku przeszkód, o których mowa w art. 18 Kodeksu spółek handlowych i art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku obecności kandydata do Rady Nadzorczej na Zgromadzeniu wystarczające jest złożenie przez niego ustnego oświadczenia w zakresie określonym w zdaniu poprzednim.
6. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów.
7. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, przewodniczący zarządza głosowanie dodatkowe.
8. Komisja Skrutacyjna ustala, jaki był wynik wyborów i przedstawia protokół Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
§19
1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien być przeprowadzany przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Wyboru Rady Nadzorczej odrębnymi grupami dokonuje się wg następujących zasad:
1) Warunkiem dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami jest umieszczenie tego punktu w opublikowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Zadaniem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest:
a) Poinformowanie akcjonariuszy o minimalnej liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, która określa się poprzez podzielenie liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę miejsc w składzie Rady Nadzorczej pozostających do obsadzenia.
b) Zarządzenie utworzenia i ukonstytuowanie się grup, według następujących zasad:
• Każda z grup powinna reprezentować wymaganą ilość akcji, o których mowa w ustępie poprzedzającym;
• W przypadku utworzenia grupy posiadającej wielokrotność wymaganej ilości akcji grupa ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza obliczone minimum;
• Grupy akcjonariuszy mogą łączyć się w jedną grupę dla dokonania wspólnego wyboru;
• Każda grupa dokonuje wyboru jej Przewodniczącego oraz Komisji Skrutacyjnej.
3) Zadaniem Przewodniczącego grupy jest:
• Sporządzenie listy obecności potwierdzającej stan reprezentowanych przez grupę akcji uprawniających do wyboru członka(ów) Rady Nadzorczej w ramach grupy,
• Zarządzenie zgłaszania kandydatów przez członków grupy do wyboru w ramach grupy członka(ów) Rady Nadzorczej,
• Przeprowadzenie głosowania tajnego w ramach grupy nad każdą kandydaturą z osobna, w drodze podjęcia odrębnych uchwał,
• Sporządzenie protokołu z obrad grupy,
• Załączenie do protokołu Walnego Zgromadzenia, sporządzonego przez notariusza, protokołu z obrad grupy wraz z podjętymi uchwałami, które stosownie do treści art. 421 par. 1 Ksh powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
3. W skład Rady Nadzorczej wchodzi(ą) kandydat(ci) grupy, który (którzy) uzyskał(li) największą ilość głosów według kryteriów wymaganych dla grupy.
4. Uchwały podjęte przez grupę w sprawie wyboru jej Przewodniczącego, Komisji Skrutacyjnej oraz członka(ów) Rady Nadzorczej stanowią integralną część uchwał Walnego Zgromadzenia, które nie podlegają trybowi zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenia.
5. Pełnomocnik reprezentujący kilku akcjonariuszy ma prawo uczestniczyć w wyborze członków Rady Nadzorczej w jednej grupie, bądź w dowolnej liczbie grup, jednak nie większej niż liczba reprezentowanych akcjonariuszy.
6. Pakiety akcji, należące do jednego akcjonariusza, na Walnym Zgromadzeniu są niepodzielne.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma obowiązek poinformowania akcjonariuszy o dokonywanych wyborach członków Rady Nadzorczej.
§20
Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
§21
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają względną większością głosów oddanych o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut Spółki nie stanowią inaczej.
2. Uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczące zmiany Statutu, w wyniku których nastąpi zwiększenie świadczeń akcjonariuszy lub uszczuplenie praw przyznanych osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których uchwały dotyczą.
§22
Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.
§23
1. Przebieg Walnego Zgromadzenia protokołowany jest przez notariusza, a protokół winien obejmować w szczególności:
1) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad,
2) Treści powziętych uchwał z jednoczesnym podaniem ilości głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszonego sprzeciwu.
2. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i notariusz.
3. Do protokołu załącza się:
1. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami złożonymi przez pełnomocników,
2. Teksty podjętych uchwał,
3. Oświadczenia i inne dokumenty związane ze zwołaniem i przebiegiem Walnego Zgromadzenia, których załączenie do protokołu uznane zostanie za niezbędne przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub notariusza,
4. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia – jego pisemne oświadczenie.
4. Akcjonariuszom i członkom organów Spółki przysługuje prawo przekazania protokołów z obrad Walnego Zgromadzenia i żądania wydania posiadanych przez Zarząd Spółki odpisów uchwał Walnego Zgromadzenia.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§24
1. Walne Zgromadzenie uchwala niniejszy Regulamin w głosowaniu jawnym względną większością głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Zmiana Regulaminu wymaga trybu określonego w ustępie poprzedzającym.
§25
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz innych obowiązujących przepisów prawa.”

Uchwała numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 22 ust. 22.3 Statutu Magna Polonia S.A. („Spółki”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uchwalone uchwałą nr 16 Rady Nadzorczej z dnia 6 czerwca 2013r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 63.149.904 akcji, stanowiących 45,3598% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 63.149.904, z czego 63.149.904 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

 

21 czerwca 2013 roku


Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →