Raport bieżący nr 38/2012

Zawarcie umowy zastawu przez Emitenta.

 

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Fundusz”), informuje, że w dniu 18 czerwca 2012 r. Fundusz zawarł z Syntaxis II Sweden Capital AB (Zastawnik) umowę zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na 737 828 udziałach w spółce zależnej Emitenta pod firmą Romford Investments Sp. z o.o. (Pożyczkobiorca, Romford), stanowiących ok. 70% posiadanych przez Emitenta udziałów w Romford (Udziały). Zastaw został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 15.000.000 EUR (piętnaście milionów euro). 

Zawarcie ww. umowy zastawu nastąpiło w wykonaniu zobowiązań Romford z tytułu umowy pożyczki mezzanine zawartej w dniu 26 maja 2012 r. („Umowa Pożyczki”) pomiędzy Romford jako pożyczkobiorcą, Info-TV-Operator Sp. z o.o. jako gwarantem, Syntaxis II Sweden Capital AB w Sztokholmie, Szwecja jako Pożyczkodawcą oraz Syntaxis Capital Limited w St. Peter Port, Guernsey jako Organizatorem i Agentem, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2012 z dnia 26 maja 2012 r. Zawarcie ww. umowy zastawu zabezpiecza zobowiązanie Romford do zwrotu pożyczki stanowiącej równowartość w euro 30.250.000 złotych wraz z oprocentowaniem. Wysokość rocznego oprocentowania jest równa sumie marży, stopy EURIBOR. Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. zastaw, w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 21.424.510,56 PLN.

W wyniku wyżej opisanej umowy zastawu oraz umowy zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na udziałach Romford zawartej dnia 1 czerwca 2012 r pomiędzy Funduszem a Syntaxis II Sweden Capital AB, o której Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 36/2012 z dnia 2 czerwca 2012 r., łącznie na rzecz Pożyczkodawcy zabezpieczonych zostało 737.898 udziałów w Info-TV-Operator. 

Między Emitentem, osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a Zastawnikiem i osobami zarządzającymi Zastawnikiem nie występują żadne powiązania.

Przedmiot ww. umowy zastawu stanowi aktywo o znacznej wartości albowiem jego wartość przewyższa w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Umowa zastawu jest znacząca z uwagi na stosunek wartości Udziałów do wysokości kapitału własnego Funduszu. 

Wartość nominalna udziałów, stanowiących przedmiot ww. umowy zastawu tj. wartość nominalna 737 828 udziałów w kapitale zakładowym Romford wynosi 36 891 400 zł i stanowi długoterminową lokatę kapitałową Funduszu. Udział Emitenta w kapitale zakładowym Romford wynosi 100% i przysługują mu 1 054 140 głosy na Zgromadzeniu Wspólników Romford, stanowiące 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Romford.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

 

Jarosław Mikos – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

 

19 czerwca 2011 roku

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →