Raport bieżący nr 38/2009

Powołanie członków Zarządu Funduszu ósmej kadencji.

 

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (Fundusz) informuje, że w dniu 22 maja 2009 r. Rada Nadzorcza Funduszu powołała do Zarządu Funduszu na kolejną, ósmą kadencję Zarządu:
1. Pana Alberta Kuźmicza powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Funduszu;
2. Pana Jarosława Michalika powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Funduszu;
3. Pana Marcina Frączka powierzając mu funkcję Członka Zarządu Funduszu.

Wskazane wyżej osoby zostały powołane ze skutkiem od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, zwołane na dzień 8 czerwca 2009 r.

Pan Albert Kuźmicz i Pan Jarosław Michalik pełnią funkcje w Zarządzie Funduszu bieżącej kadencji.

Informacje, o których mowa w par. 28 pkt 4), pkt 5) i pkt 6) w/wym. Rozporządzenia, dotyczące Panów Alberta Kuźmicza, Jarosława Michalika oraz Marcina Frączka, Zarząd Funduszu przekazuje poniżej:

Informacje o Panu Albercie Kuźmiczu

Albert Kuźmicz jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł magistra na Wydziale Ekonomii, ukończył również studia podyplomowe MBA AE Poznań Georgia State University.
Karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku na stanowisku kierownika Działu Usług Dodanych w PUT KOMA S.A. W latach 2001-2005 jako dyrektor generalny oraz członek zarządu w ICP Sp. z o.o. od podstaw zorganizował nowe przedsięwzięcie polegające na uruchomieniu działalności operatora świadczącego usługi dostępu do Internetu na terenie Wielkopolski. W 2005 roku zajmował stanowisko kierownika projektu w UPC Polska, a w latach 2005-2008 jako zastępca dyrektora Biura Strategii i Rozwoju w Vectra SA był współodpowiedzialny za tworzenie strategii jednego z największych operatorów szerokopasmowych usług dla klientów indywidualnych w Polsce. W tym samym okresie pełnił funkcję prezesa zarządu w Teleplus Sp. z o.o. W 2007 roku uczestnicząc w jednej z największych niezależnych polskich grup telekomunikacyjnych w Polsce sprawował nadzór nad uruchamianiem nowego przedsięwzięcia na Ukrainie. W roku 2008 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu w firmie LitPol Sp. z o.o., która została powołana przez operatorów Krajowych Systemów Energetycznych Polski i Litwy w celu realizacji strategicznego projektu dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej – mostu energetycznego pomiędzy Polską i Litwą.
Od 2 lutego 2009 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu NFI Magna Polonia S.A. Obecnie jest również członkiem Rady Nadzorczej w Mediatel S.A. przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności Funduszu.
Albert Kuźmicz współpracował ponadto z Ogólnopolską Izbą Komunikacji Kablowej nad projektem Internet w Szkołach, pełnił również funkcję doradcy Ministra Łączności Tomasza Szyszki w zakresie problematyki m.in. VoIP, liberalizacji rynku telekomunikacyjnego.
Pan Albert Kuźmicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Funduszu, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o Panu Jarosławie Michaliku

Jarosław Michalik ma lat 31. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Kierunku Finanse Przedsiębiorstw. W 2006 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Finansów tej samej uczelni.
Karierę zawodową rozpoczynał od stażu (2000 oraz 2001 rok) w dziale audytu i doradztwa gospodarczego firmy Arthur Andersen, gdzie obsługiwał podmioty z sektora bankowego oraz funduszy inwestycyjnych. W 2002 roku rozpoczął pracę w Grupie Softbank S.A. na stanowisku kontrolera finansowego, po czym od 2006 roku pełnił funkcję Kierownika Działu Kontrolingu oraz Nadzoru Właścicielskiego w Grupie SPIN S.A. odpowiadając za nadzór właścicielski oraz inwestycje kapitałowe. Następnie w 2008 roku był szefem działu finansów w spółce LitPol Link, odpowiedzialnej za projekt oraz budowę połączenia energetycznego między Polska a Litwą.
Od 2004 roku jako konsultant prowadził liczne projekty z zakresu finansów i prawa podatkowego dla czołowych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, a w szczególności:
– współpracował w zakresie tworzenia polityki podatkowej dla największych operatorów alternatywnych w Polsce;
– przeprowadzał liczne transakcje przejęć współpracując z wiodącą grupą medialną w Polsce;
– uczestniczył w procesie pre-IPO dla czołowej platformy cyfrowej w Polsce;
– współtworzył politykę cen transferowych dla polskich i międzynarodowych grup kapitałowych;
– uczestniczył w procesach opiniowania zmian legislacyjnych aktów wykonawczych do Prawa Telekomunikacyjnego związanych z rachunkowością regulacyjną.
Od 3 lutego 2009 roku jest członkiem Zarządu NFI Magna Polonia S.A.
Pan Jarosław Michalik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Funduszu, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o Panu Marcinie Frączku:

Marcin Frączek ma 29 lat. W 2003 roku uzyskał tytuł Magistra-Inżyniera Zarządzania i Marketingu w Przemyśle Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył Studia podyplomowe na kierunkach Negocjacje i Public Relations oraz Studium Prawa Europejskiego.
Od 2004 związany z branżą telekomunikacyjną i spółką INFO-TV-FM Sp. z o.o.. W spółce współodpowiedzialny nadzór, analizę i ocenę realizowanych projektów inwestycyjnych, dokumentację finansową projektów inwestycyjnych. Odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji związanej z finansowaniem inwestycji przy wykorzystaniu dotacji z Unii Europejskiej oraz nadzór nad realizacją i rozliczeniem projektów dotowanych z Funduszy Strukturalnych. Ponadto opracowywał analizy rynku telekomunikacyjnego pod kątem nowych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa. Od 2005 do 2009 pełnił również funkcję Członka Rady Nadzorczej INFO-TV-FM Sp. z o.o.
Pracę w INFO-TV-FM rozpoczynał jako Specjalista ds. analiz finansowych, aktualnie na stanowisku Doradcy Zarządu ds. dotacji Unii Europejskiej w spółce INFO-TV-FM Sp. z o.o., m.in. nadzoruje pracę Biura ds. dotacji Unii Europejskiej.
Pan Marcin Frączek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Funduszu, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu

Jarosław Michalik – Członek Zarządu

22 maja 2009r.

Aktualności

Raport bieżący 3/2020

Podpisanie aneksu do term sheet dot. udzielenia Spółce finansowania Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”), informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., że w dniu dzisiejszym strony podpisanego w dniu 4 lutego br. dokumentu Term Sheet, tj. Regera Sarl z siedzibą w Luksemburgu oraz Emitent, zawarły aneks […]

Więcej →

Raport bieżący 2/2020

Podpisanie term sheet dot. udzielenia Spółce finansowania Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 4 lutego 2020 r. doszło do zawarcia ze spółką Regera Sarl z siedzibą w Luksemburgu („Inwestor„) dokumentu o charakterze term sheet („Term Sheet”), którego przedmiotem jest określenie zasad zawarcia Umowy Inwestycyjnej („litigation finance contract”) dotyczącej wsparcia […]

Więcej →